Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het rapport "Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingen" is nu te vinden op de wiki, op de pagina voor het CAPWAT handboek: Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
De waterschappen hebben in 2008 het MJA3 convenant ondertekend (Meerjaren-Afspraak Energie-Efficiëntie) over een energie-efficiency verbetering van 2% per jaar. Bovendien streven de waterschappen permanent naar meer transparantie en efficiency in het operationeel beheer van het afvalwatertransport. Hiervoor is actueel inzicht in het functioneren van de rioolgemalen en transportleidingen onontbeerlijk. De huidige SCADA systemen bieden onvoldoende mogelijkheden om prestatie-indicatoren af te leiden uit reguliere meetdata, omdat enerzijds de juiste referentiedata ontbreken en anderzijds het filteren van de meetdata afgestemd moet worden op de dynamica in het specifieke systeem.

De prestatie-indicatoren, die geschikt zijn voor het operationeel beheer van persleidingen, worden in deze rapportage beschreven, alsmede het toepassingsbereik, de invloed van de log-frequentie en andere aandachtspunten.

  • No labels