De Unie van Waterschappen (UvW) heeft in het voorjaar van 2010 met het Rijk een Klimaatakkoord getekend. In dit akkoord zijn de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid vastgelegd. Een onderdeel van dit akkoord betreft de doelstelling om 30% energie-efficiency te behalen in de periode 2005-2020. Onder energie-efficiency wordt hierbij verstaan: energiebesparing en inzet van duurzame energie.


RVO, de Unie van Waterschappen en STOWA hebben de intentie om de meerjaren-afspraken energie-efficiency, die nu gelden voor de afvalwaterzuiveringen te verbreden naar het watersysteem. In het watersysteem liggen nog tal van kansen op het gebied van energie-efficiency. Van de waterschappen heeft 75% aangegeven nog niet de energie-efficiency van de gemalen te bewaken.

Op initiatief van Waterschap Zuiderzeeland, STOWA, de Technische Universiteit Eindhoven en Deltares is een uniek consortium gevormd met 8 waterschappen, 4 energiebedrijven, 3 andere private partijen en Rijkswaterstaat (zie Participanten). Het hoofddoel van dit project is de ontwikkeling van een toolbox voor nieuwe regelingen van gemalen met het oog op energie- en eventuele kostenbesparing, als alternatief voor de huidige peilgestuurde regelingen. Behalve van de hydraulische eigenschappen van de pompen maakt het nieuwe regelsysteem optimaal gebruik van

  • weersvoorspellingen van regenval,
  • voorspellingen van buitenwaterniveaus, bv. getijdenbewegingen,
  • bergingscapaciteit in het achterland,
  • variaties in de kostprijs van energie, bv. dag- en nachttarieven en / of variabele marktprijzen (APX)
  • voorkomen onbalans in vraag en aanbod van elektriciteitsvoorziening t.g.v. een toenemend percentage zon- en windenergie.te bewaken.

De ontwikkeling van deze toolbox gebeurt op basis van vier pilots bij verschillende waterschappen, verder toegelicht in de respectievelijke pagina's onder Pilots DEL029 en in het Projectvoorstel hieronder. Het JIP Slim Malen is een van de vele projecten die Deltares uitvoert ter invulling van het Topsectorenbeleid in zogenaamde TKI-projecten. De Deltares TKI Portal biedt het overzicht van alle Deltares TKI projecten.

 

                             Slim malen green deal

 

  • No labels