Terug naar hoofdpagina Dijkerosie


Op deze pagina vind u informatie rondom actuele kennisontwikkeling en achtergrondrapporten rondom nieuwe innovaties, kennis & tools m.b.t. het onderwerp Erosie onderlagen.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Actuele kennisontwikkeling

Disclaimer: De Innovatieversneller wiki is in ontwikkeling. De onderstaande tekst geeft een beschrijving en eerste beeld van de bruikbaarheid van de kennisontwikkeling/innovatie. De komende periode zal gericht zijn op het uitbreiden en aanvullen van de tekst, status, planning en het opnemen van de tools, rapportages en handreikingen indien beschikbaar.

Kalk in klei onderzoek in de Hedwigepolder

Beschrijving: Het toevoegen van kalk aan klei (kalk in klei) verbetert in beginsel de erosiebestendigheid van klei. Door Rijkswaterstaat is in 2017 onderzoek uitgevoerd naar de kansrijkheid van de toepassing van kalk in klei in Nederlandse dijken. In opdracht van Lhoist (kalkproducent) heeft Deltares ook onderzoek gedaan naar de eigenschappen en mogelijke toepassing van Nederlandse (organische) klei gemengd met kalk. Beide onderzoeken hebben begin 2019 geleid tot het opstarten van een gezamenlijk traject om nadere onderbouwing van de toepasbaarheid van kalk in klei te leveren, met als focus de versterking van klei rondom objecten. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een praktijkproef binnen het innovatieproject Kalk in klei. Deze praktijkproef vindt plaats met behulp van de POV-DGG (Waterschap Limburg is opdrachtgever), subsidie van HWBP en met bijdragen van kalkproducent Lhoist en Rijkswaterstaat.

Voor deze praktijkproef is in 2021 een testprogramma voor het uitvoeren van praktijkproeven met de golfoverslagsimulator opgesteld en zijn op de Scheldedijk van de Hedwigepolder testsecties van kalk in klei aangebracht. Begin 2022 zijn door Infram Hydren golfoverslagproeven op verschillende teststroken uitgevoerd om te onderzoeken hoeveel weerstand verschillende met kalk versterkte kleisoorten (rondom objecten) kunnen bieden tegen golfoverslag.

Kansen of belangrijkste conclusies: De eerste resultaten van de uitgevoerde golfoverslagproeven zijn gunstig. Het toevoegen van kalk aan klei maakt de klei duidelijk erosiebestendiger. Het HWBP geconstateerd dat het ontbreekt aan een raamwerk voor dijkerosie. Het blijkt niet goed mogelijk om de verschillende initiatieven rondom dijkerosie tegen elkaar af te wegen en in samenhang te beschouwen. Daarom wordt in de komende maanden binnen de innovatieversneller gewerkt aan het eerdergenoemde raamwerk. Het is van belang dat deze innovatieprojecten daarop aansluiten. Hiervoor worden in 2022 passende afspraken gemaakt tussen POV-DGG, het project Kalk in klei, ZZL en De Innovatieversneller.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: De versterkingsopgave met betrekking tot dijkerosie is groot. Met de resultaten die door de POV-DGG en binnen het project Kalk in klei zijn/ worden gerealiseerd kunnen de kosten voor dijkversterking substantieel worden beperkt door een beter inzicht in de erosie en de mogelijk te nemen “eenvoudige” maatregelen om de kruinhoogte te beperken en dure oplossingen rondom objecten te voorkomen.

Contactpersoon: Henk van Hemert (WVL), Theo Stoutjesdijk (Deltares), Roman Dobbe (Lhoist), Jasper van de Hoef (POV DGG)

Nadere informatie: De rapportage van de uitgevoerde testen is inmiddels beschikbaar gesteld (zie: Gebiedseigen Grond).


Nieuwe innovaties, Kennis & Tools

Terug naar begin Nieuwe innovaties, Kennis & Tools


Brede Groene Dijk

Een brede groene dijk heeft een flauw talud is voorzien van relatief dikke laag klei, begroeid met gras. De pilot onderzoekt of deze klei duurzaam lokaal gewonnen kan worden uit de polder, kwelder of zee en daarmee een kostenbesparing oplevert ten opzicht van de traditionele steenbekleding.  • No labels