Terug naar hoofdpagina PipingPublicatie Geohydrologische Aanpak Piping (GAP)

Aanpak/Werkwijzer piping

DIV werkt in 2023 aan het tot stand brengen van de Handreiking Geohydrologische Aanpak voor Piping. De handreiking heeft 2 doelen:

  1. De beheerder ondersteunen in de keuze van de geschikte methode voor geohydrologische en geotechnische analyse afhankelijk van de fase van een project, beschikbare data en geologische kenmerken.
  2. De werkwijze voor een veiligheidsanalyse piping met een (semi) 3D geohydrologisch model beschrijven.

In 2021 is de geannoteerde inhoudsopgave van deze handreiking opgesteld, zie aan de linkerzijde. De handreiking wordt in augustus 2022 uitgewerkt.Vragen & Antwoorden


Zit je vraag er nog niet bij? Stel deze dan aan div@wsrl.nl.

Antwoorden met de status 'VOORLOPIG' zijn nog niet beoordeeld en vastgesteld door de redactieraad en waar nodig ook door de omringende expertgroep.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Actuele kennisdocumenten

Gebiedsspecifieke Faalpaden voor Piping

Dit concept rapport door Deltares is tot stand gekomen onder het Deltares Strategisch Onderzoek programma Future Proof Dikes.

Het faalpad voor piping wordt sterk beïnvloed door de karakteristieken van de ondergrond en de belasting. Voor verschillende gebieden kunnen daardoor andere gebeurtenissen in het faalpad, of eigenschappen van de ondergrond en belasting van belang zijn voor de overstromingskans. 

In  dit rapport worden typische kenmerken voor verschillende gebieden in Nederland beschreven, en deze worden gerelateerd aan het faalpad voor piping. Nederland is onderverdeeld in 4 gebieden, het benedenrivierengebied, het bovenrivierengebied, het getijdengebied en Limburg. Per gebied worden belangrijke eigenschappen in relatie tot het faalpad voor piping beschreven. Dit vormt de basis voor de Rode Draden Piping en het rapport Toepassing ontwikkelde kennis.

Dit rapport is intern door Deltares gereviewed.


Anisotropie in gebieden met andere afzettingen

Het memo bevat een eerste analyse voor de mate van anisotropie voor de verschillende afzettingstypen in Nederland. De analyse is gebaseerd op de gehele HPT-(A)MPT-database van Fugro. Metingen zijn gegroepeerd naar afzettingstype (geologische formatie). Het memo bevat overzichtsgrafieken van de meetwaardes per geologische formatie die inzicht bieden in de data. De waarden kunnen gebruikt worden om inschattingen te maken van de optimalisatiemogelijkheden bij het verdisconteren van de invloed van anisotropie. Bij beoordeling of ontwerp blijft het noodzakelijk de lokale situatie te beoordelen.

Het memo is intern gereviewd door Deltares en ook door Fugro en WSHD.Achtergronddocumenten

Kennis voor Keringen 2021: Achtergrondrapport Voorlanden

Dit concept rapport is opgesteld door Deltares in het kader van het Kennis voor Keringen (KvK) programma 2021 van Rijkswaterstaat (WVL). Het rapport bevat het KvK onderzoek naar een scherpere analyse van het faalmechanisme piping. Voornamelijk het meenemen van de intredeweerstand van het voorland voor de analyse van terugschrijdende erosie. Gangbaar is het om een fictieve voorlandlengte te berekenen en vervolgens maximaal 2 × de dijkbasis aan kwelweglengte mee te nemen in de analyse. In gevallen met lange voorlanden kan deze aanpak leiden tot een significante overschatting van de faalkans. Een geavanceerdere manier om voorland mee te nemen is door de pipelengte te berekenen met D-Geo Flow om te zien of deze onder het voorland komt. Dit is echter tijdsintensief, het model is niet gevalideerd met betrekking op pipelengte en er is geen generiek veiligheidsformat voor omgang met de resultaten.

Dit rapport biedt beheerders een concept stappenplan om meer voorland mee te kunnen nemen in de pipinganalyse zonder geavanceerde D-Geo Flow berekeningen te maken. Dit stappenplan bevat curves waarmee een eerste inschatting van de pipelengte wordt gemaakt. Aangezien veel van de kennis nog in ontwikkeling is wordt aangegeven hoe hier in gevoeligheidsanalyses mee omgegaan kan worden.

Het rapport is intern door Deltares gereviewed en besproken met het Regieteam Piping en WVL.


KvK Piping 2018-2019: toepassing ontwikkelde kennis

Dit concept rapport is opgesteld door Deltares in het kader van het Kennis voor Keringen (KvK) programma van Rijkswaterstaat (WVL). Dit ontsluit het KvK onderzoek naar Piping in 2018 - 2019 in de structuur van het faalpad voor piping. In het KvK 2018 en 2019 zijn verschillende factoren beschouwd waarmee een verfijndere pipinganalyse mogelijk is. Het onderzoek betreft anisotropie, de invloed van de fijne fractie bij getijdenzanden, het effect van een semi-doorlatend voorland en een semi-doorlatend achterland, gebruik van observaties, de 0,3d regel en heave, de invloed van heterogeniteit in de baan van de pipe, 3D effecten, en een analyse van hoe de combinatie van verschillende effecten uitwerkt voor verschillende typische locaties.

Dit rapport biedt beheerders handvatten om tot een realistischere bepaling van de kans op piping te komen, rekening houdend met de nieuwe inzichten. Hiertoe zijn factsheets opgesteld die aangeven hoe met de nieuwe kennis omgegaan kan worden in de analyse. Aangezien veel van de kennis nog in ontwikkeling is wordt aangegeven hoe hier in gevoeligheidsanalyses mee omgegaan kan worden. Het doel is om de beheerder in staat te stellen een weloverwogen besluit te nemen over het toepassen van de ontwikkelde kennis die relevant is voor zijn gebied.

Het rapport is intern gereviewed bij Deltares.

De onderwerpen getijdenzanden, anisotropie en voorland meenemen zijn sinds het verschijnen van dit rapport nader onderzocht. Hiervoor wordt verwezen naar:

  • No labels