Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor Zoetwater vinden exports plaats naar zowel het Archief als de Data-opslag server. De exports naar het Archief zijn voor de standaard gebruiker en staan in NetCDF formaat. Een overzicht van de informatie die in de NetCDF files zit, is te vinden in de onderstaande tabellen. De netwerken en shapekaarten voor visualisatie zijn hier te downloaden. Deel van de uitvoer van uit het Landelijk Hydrologisch Model is geaggregeerd naar 5 en 17 regio's. In onderstaande figuur zijn de verschillende regio's weergegeven (zie tabel UZ.1). 


Figuur UZ.1 Opdelingen regio's LHM


Tabel UZ.1 beschrijving regio's 

Nr

Naam

Kleur

1BenedenrivierenBlauw
2IJsselmeerGroen
3Hoge zandgrondenGeel
4Rivieren

Roze

5Zuid-Westelijke DeltaBruin


Uitvoertabellen

Tabel UZ.2 bevat een overzicht van welke bestanden tijdens welke workflow geëxporteerd worden. De tabellen UZ.3 tot en met UZ.5 bevatten vervolgens per model en bestand de parameters die geëxporteerd worden. De exports naar de OpenDAP server zijn bedoeld voor de expert gebruiker en bevat gezipte bestanden in het originele bestandsformaat vanuit de workflows LHM en LSM Light en worden hier verder niet beschreven. Voor het LHM is uitgebreide documentatie beschikbaar op http://www.nhi.nu/nl/files/9314/3630/3876/1210437-000-BGS-0013-r-Postprocessing_NHI_-_DEF.pdf en http://www.nhi.nu/nl/files/8114/3630/4083/NHI-waterbalanstool_20141215.pdf.

Tabel UZ.2. Bestandsnamen van de NetCDF bestanden ingedeeld per model en topology en workflow naam.
Gebied - modelTopology naamWorkflow naamNetCDF bestandsnaamInhoud NetCDF
LHM         export LHM dataZW_LHMExportArchiveZW_LHM_DM_LevelPoints.ncBevat waterbalans per knoop met waterstand (LevelPoints) uit het Distributiemodel (21 stations).
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.ncBevat ontrekkingen en lozingen per knoop uit het Distributiemodel (21 stations).
ZW_LHM_DM_Districten.nc

Bevat de gewenste ontrekkingen en lozingen en de reductie (incl. de oorzaak) per district gegenereerd met

het Distributiemodel (244 stations).
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc

Bevat een waterbalans op de DM-knopen gegenereerd voor het

oppervlaktewater met het Distributiemodel (244 stations).
ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions.nc

Bevat een geaggregeerde waterbalans over DM-knopen gegenereerd voor het

oppervlaktewater met het Distributiemodel (7 stations).
ZW_LHM_DM_FlowPoints.ncBevat de debieten en gevraagd en tekort doorspoeldebiet over takken gegenereerd met het Distributiemodel (327 stations).
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.ncBevat debieten die zijn uitgewisseld tussen de Mozart districten en Distributiemodel knopen (660 stations).
ZW_LHM_grids_Modflow.ncBevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand en kwelflux per jaar gegenereerd met Modflow (250x250 m grid).
ZW_LHM_grids_Agricom.ncBevat o.a. schade en gewasgroei door droogte gegenereerd met Agricom (250x250 m grid).
ZW_LHM_grids_Metaswap.ncBevat o.a. neerslag en verdamping gegenereerd met Metaswap (250x250 m grid).
ZW_LHM_MozartDistrict.nc

Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale

oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per district (244).

ZW_LHM_MozartRegio.nc

Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale

oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17) en knelpuntgebieden (5).

ZW_Chloride.ncBevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (24 stations)
ZW_WABES_Chloride.ncBevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (44 stations)
LSM   export LSM dataZW_LSMExportArchiveZW_LSM_WL_IJsselmeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (4 stations)
ZW_LSM_WL_Markermeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (2 stations)
ZW_LSM_Q_V.ncBevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (167 stations)
ZW_LSM_WL_WD.ncBevat daggemiddelde waterstand en waterdiepte op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (424 stations)
LSMLT     export BIVASZW_ExportBivasZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.ncBevat daggemiddelde waterstand en vaardiepte op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (469 stations)
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.ncBevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (467 stations)
export other LSM Light dataZW_LSMLTExportArchiveZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (4 stations)
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (2 stations)
ZW_WABES_LSMLT.ncBevat daggemiddelde waterstand en debiet gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (waterstand: 149 stations / debiet: 152 stations)
export VONKZW_LSMLTVONKExportArchiveZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc

Bevat daggemiddelde waterstanden en debieten rondom RWS-kunstwerken voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (111 stations)

ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc

Bevat daggemiddelde waterstanden op selectie locaties in het RWS beheergebied voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (255 stations)

LTMLTexport LTM Light dataZW_LTMLTExportArchiveZW_LTMLT.nc

Bevat daggemiddelde watertemperatuur en bijdrage van lozing en lozingscapaciteit genereerd met het Landelijk Temperatuur Model (64 stations)

 

 

Tabel UZ32. LHM uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. In de kolom Tijdstap staat DOM voor daysOfMonth.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEen-
heid

 

Beschrijving

 

Aquo standaard

Groot-
heid

Para-
meter-
code
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
ZW_Chloride.ncChloridePointsscalar10 minuteChlorideg/lChloride concentratieCONCTTEClOW 
ZW_WABES_Chloride.ncChloridePointsscalar10 minuteChlorideg/lChloride concentratieCONCTTEClOW 
ZW_LHM_DM_LevelPoints.ncDMLevelPoints_v30


scalar


DOM: 01 11 21


ZW_DMPeil_knopenmPeil op de knoop (m +NAP)WATHTE OWNAP
ZW_DMTekort_minimum_peilbeheerm3/sTekort op handhaving minimum peil    
ZW_DMVraag_minimum_peilbeheerm3/sVraag voor handhaving minimum peil    
ZW_DMTekort_peilbeheerm3/sTekort peilbeheer    
ZW_DMWatervraag_peilbeheerm3/sWatervraag peilbeheer    
ZW_DMNetto_neerslagm3/sNetto neerslagNEERSG LTNVT
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.ncDMKnopen_v30scalarDOM: 01 11 21ZW_DMZoutgehalte_knopenkg/m3Chloride concentratieCONCTTEClOW 
ZW_DMVraag_onttrekkingen_DIWm3/sVraag onttrekkingen    
ZW_DMTekort_onttrekkingen_DIWm3/sTekort onttrekkingen    
ZW_DMVraag_Schut-lekverlies_knpm3/sVraag schut- en lekverlies    
ZW_DMTekort_Schut-lekverlies_knpm3/sTekort schut- en lekverlies    
ZW_DMOverige_netto_lozingenm3/sOverige netto lozingen (bv. kwel, RWZI)    
ZW_LHM_DM_Districten.nc

 

 

Districten_v30
scalar
DOM: 01 11 21
ZW_DMMzGewenste_lozingen_
districten
m3/sGewenste lozingen    
ZW_DMMzGewenste_onttrekkingen_
districten
m3/sGewenste onttrekkingen    
ZW_DMMzOorzaak_reductie_lozingen_
districten
m3/sOorzaak reductie lozingen    
ZW_DMMzOorzaak_reductie_
onttrekkingen_district
m3/sOorzaak reductie onttrekkingen    
ZW_DMMzReductie_lozingen_districtenm3/sReductie lozingen    
ZW_DMMzReductie_onttrekkingen
_districten
m3/sReductie onttrekkingen    
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc
 

DMKnopen_Balans_v30

scalar

DOM: 01 11 21

ZW_DMDIW_onttrekkingenm3/sDrink- en industriewateronttrekkingen    
ZW_DMDIW_lozingenm3/sDrink- en industriewaterlozingen    
ZW_DMDistrictsonttrekkingenm3/sDistrictsonttrekkingen op de knoop    
ZW_DMDistrictslozingenm3/sDistrictslozingen op de knoop    
ZW_DMBND_onttrekkingenm3/sInterne rand onttrekkingen (NB DM onderscheidt intern deelnetwerken die via interne randen gekoppeld zijn. Deelnetwerken zijn Noord-Oost NL, Noord-Holland, Midden-West NL, Linge, Zuid-NL)    
ZW_DMBND_lozingenm3/sInterne rand lozingen. Zie bovenstaande opmerking.    
ZW_DMKwel_onttrekkingm3/sWegzijging onttrekking op de knoop    
ZW_DMKwel_lozingm3/sKwel lozing op de knoop    
ZW_DMRWZI_onttrekkingm3/sRWZI onttrekking op de knoop    
ZW_DMRWZI_lozingenm3/sRWZI lozing op de knoop    
ZW_DMSchutvrls_onttrekkingm3/sSchut- en lekverlies onttrekking    
ZW_DMSchutvrls_lozingm3/sSchut- en lekverlies lozing op de knoop    
ZW_DMQoutm3/sTotaal uitgaand debiet via takQ OWNVT
ZW_DMQinm3/sTotaal inkomend debiet via takQ OWNVT
ZW_DMStoragem3/sBergingsverandering in de knoop    
ZW_LHM_DM_
KnoopBalansRegions.nc


KnoopBalansRegions (bevat de Regios17 en Regios5 sets)scalarDOM: 01 11 21ZW_DMDIW_onttrekkingenm3/sDrink- en industriewateronttrekkingen    
ZW_DMDIW_lozingenm3/sDrink- en industriewaterlozingen    
ZW_DMNetto_neerslagm3/sNettoneerslagNEERSG LTNVT
ZW_DMDistrictsonttrekkingenm3/sDistrictsonttrekkingen    
ZW_DMDistrictslozingenm3/sDistrictslozingen    
ZW_DMKwel_onttrekkingm3/sWegzijging onttrekking    
ZW_DMKwel_lozingm3/sKwel lozing    
ZW_DMRWZI_onttrekkingm3/sRWZI_onttrekking    
ZW_DMRWZI_lozingenm3/sRWZI lozing    
ZW_DMSchutvrls_onttrekkingm3/sSchut- en lekverlies onttrekking    
ZW_DMSchutvrls_lozingm3/sSchut- en lekverlies lozing    
ZW_DMQoutm3/sTotaal uitgaand debiet via tak. Hierin zijn ook eventuele
BND onttrekkingen uit de
knoopbalans opgenomen.
Q OWNVT
ZW_DMQinm3/sTotaal inkomend debiet via tak. Hierin zijn ook de
eventuele BND lozingen uit
de knoopbalans
opgenomen.
Q OWNVT
ZW_DMStoragem3/sBergingsverandering    
ZW_DMBalansfoutm3/sBalansfout    
ZW_DMTekortDoorspoelingm3/sTekort doorspoeling DM
takken in de regio
    
ZW_DMVraagDoorspoelingm3/sVraag doorspoeling van
DM takken in de regio
    
ZW_LHM_DM_FlowPoints.ncDMFlowPoints_v30

scalar

DOM: 01 11 21

ZW_DMTakdebietm3/sDebiet in DM takQ OWNVT
ZW_DMTekort_takdoorspoelingm3/sTekort takdoorspoeling    
ZW_DMVraag_takdoorspoelingm3/sVraag takdoorspoeling    
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.ncDMKnoopDistrictscalarDOM: 01 11 21ZW_DMMzdischargem3/sDebiet per DM knoop, Mozart districtQ OWNVT
ZW_LHM_grids_Modflow.nc

MF-MS


grid


1 year

(*)


GLGm tov mvGemiddelde laagste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**)    
GHGm tov mvGemiddelde hoogste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**)    
GVGm tov mvGemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**)    
Kwel_Infiltratie_Flux.mmmmKwel infiltratie flux    
ZW_LHM_grids_Agricom.ncMF-MS

grid

1 year
(*)
droogteschade-Droogteschade    
totschadefractie-Totale schade fractie    
gwberegening-Grondwater onttrekking voor beregening    
ZW_LHM_grids_Metaswap.nc


MF-MSgrid1 year
(*)


ETactm3/m2Actuele evapotranspiratieVERDPG LTNVT
ETrefm3/m2Referentie evapotranspiratieVERDPG LTNVT
Pmm3/m2PrecipitatieNEERSG LTNVT
Tpotm3/m2Potentiële transpiratie    
Tactm3/m2Actuele transpiratie    
Psgwm3/m2Irrigatie, vanuit grondwater    
Psswm3/m2Irrigatie, vanuit oppervlaktewater    
Ebsm3/m2Verdamping kale grond    
Eicm3/m2Verdamping interceptie water    
Hgwm+MSLMetaSWAP grondwaterstand    
qinfm3/m2Infiltratie op bodemoppervlak    
S01m3/m2Bodemwater opslag in wortelzone    
Ssd01m3/m2Bodemwater verzadigingstekort, box 1    
Ssdtotm3/m2Totale bodemwater verzadigingstekort    
Trelm3/m3Relatieve transpiratie (=1.0 voor Tpot=0.0)    
con_rzg/m3Gemiddelde zoutconcentratie in wortelzone (=transol parameter)    
ZW_LHM_MozartDistrict.nc
ZW_LHM_MozartRegio17.nc
ZW_LHM_MozartRegio5.nc

District: Districten_v30,

Regio17: ZW_waterhuishoudkundige gebieden

 Regio5: ZW_knelpuntgebieden

scalar
DOM: 01 11 21
ZW_MzPrecipm3Neerslag op het regionale oppervlaktewater in MozartNEERSG LTNVT
ZW_MzEvaporationm3Verdamping van het regionale oppervlaktewaterVERDPG LTNVT
ZW_MzDrainage_shm3Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de ondiepe drainagemiddelen in het topsysteem in MODFLOW    
ZW_MzDrainage_dpm3Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de diepe drainage in MODFLOW (WVP1)    
ZW_MzInfiltration_shm3Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de ondiepe drainagesystemen in het topsysteem    
ZW_MzInfiltration_dpm3Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de diepe drainagesystemen (WVP1)    
ZW_MzUrbanRunoffm3Oppervlakkige afspoeling ('Runoff') vanuit bebouwd gebied in MetaSWAP naar het oppervlaktewater in MOZART    
ZW_MzUpstreamm3Aanvoer (routing) van oppervlaktewater vanuit bovenstroomse gebieden    
ZW_MzDownstreamm3Afvoer (routing) van oppervlaktewater naar benedenstroomse gebiedenQ OWNVT
ZW_MzFrom_DWm3Aanvoer van oppervlaktewater uit het geschematiseerde districtswater naar MOZART    
ZW_MzTo_DWm3Afvoer van oppervlaktewater uit MOZART naar het geschematiseerde districtswater    
ZW_MzdStoragem3Bergingsverandering van oppervlaktewater    
ZW_MzAlloc_Agricm3Toegekende debiet t.b.v. beregening (in MetaSWAP)    
ZW_MzAlloc_WMm3Toegekende debiet voor peilhandhaving    
ZW_MzAlloc_Flushm3Toegekende (inkomende) debiet voor doorspoeling    
ZW_MzAlloc_FlushReturnm3Toegekende (uitgaande retour) debiet voor doorspoeling, om geen netto effect te hebben op de waterbalans    
ZW_MzAlloc_PubWatm3Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwaterQ OWNVT
ZW_MzAlloc_Industrym3Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewaterQ OWNVT
ZW_MzAlloc_GreenHousem3Toegekende debiet voor (beregening in) kassenQ OWNVT
ZW_MzAlloc_WM_DWm3Toegekende debiet voor handhaving van peilen districtswaterQ OWNVT
ZW_MzDemand_Agricm3Gevraagde debiet t.b.v. beregening met oppervlaktewaterQ OWNVT
ZW_MzDemand_WMm3Gevraagde debiet t.b.v. peilhandhavingQ OWNVT
ZW_MzDemand_Flushm3Gevraagde debiet voor doorspoelingQ OWNVT
ZW_MzDemand_FlushReturnm3Gevraagde debiet voor doorspoeling (retourdebiet om geen netto effect te hebben op de waterbalans)Q OWNVT
ZW_MzDemand_PubWatm3Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwaterQ OWNVT
ZW_MzDemand_Industrym3Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewaterQ OWNVT
ZW_MzDemand_GreenHousem3Gevraagde debiet voor (beregening in) kassenQ OWNVT
ZW_MzDemand_WMtotm3Gevraagde totale debiet voor handhaving van peilenQ OWNVT
ZW_MzDemand_WM_ToDWm3Gevraagde debiet voor handhaving van peilen van het districtswaterQ OWNVT
ZW_MzBalanceCheckm3Waterbalans controle op basis van inkomende en uitgaande posten    

(*) - De jaarlijkse grids hebben time stamps van het eind van hun periode, e.g. 2001-01-01 gaat over het jaar 2000. Een export van een jaar heeft (behalve op schrikkeljaren), ook het vorige jaar, om in alle jaren de volledige periode te exporteren.

(**) - Positieve waarde betekent dat de waterstand onder maaiveld ligt.

Tabel UZ.4. LSM uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEenheidBeschrijvingAquo standaard
Groot-
heid
Para-
meter-
code
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
ZW_LSM_WL_IJsselmeer.ncSOBEK_IJsselmeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE OWNAP
ZW_LSM_WL_Markermeer.ncSOBEK_Markermeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE OWNAP
ZW_LSM_Q_V.ncscheepvaart_SOBEK_reach scalar 1 day Q.berekendm3/sBerekend debietQ OWNVT
V.berekendm/sBerekende stroomsnelheidSTROOMSHD OWNVT
ZW_LSM_WL_WD.ncscheepvaart_SOBEK_calcpnt scalar 1 day WL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE OWNAP
WD.berekendmBerekende waterdiepteWATDTE OWNVT

 

 

Tabel UZ.5. LSM Light uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEenheidBeschrijving

Aquo standaard

Groot-
heid

Para-
meter

Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.ncscheepvaart_LSMLT_N scalar 1 day WL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE OWNAP
VaardieptemVaardiepte    
  ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.ncscheepvaart_LSMLT_L scalar 1 day Q.berekendm3/sBerekend debietQ OWNVT
V.berekendm/sBerekende stroomsnelheidSTROOMSHD OWNVT
ZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.ncSOBEK_IJsselmeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE OWNAP
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.ncSOBEK_Markermeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE OWNAP
ZW_WABES_LSMLT.ncWabes_locaties_*
* = h_reg, h_loc, Q_net, Q_in, Q_out, Q_m
scalar1 day

h_reg, h_loc,

Q_net, Q_in, Q_out, Q_m

m NAP,

m3/s

Berekende waterstand,

Berekend debiet

WATHTE

Q

 

OW

OW

NAP

NVT

ZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc LSM_VONK_Afvoer  scalar  1 day  WL.berekend.upm NAPBerekende waterstand
(bovenstrooms)
WATHTE OWNAP
WL.berekend.downm NAPBerekende waterstand
(benedenstrooms)
WATHTE OWNAP
Q.berekendm3/sBerekend debietQ OWNVT
ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.ncLSM_VONK_Waterstandscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE OWNAP

 

 

Tabel UZ.6. LTM Light uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEenheidBeschrijving

Aquo standaard

Groot-
heid

Para-
meter

Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
ZW_LTMLT.ncZoetwater_temperatuur_locatiesscalar1 dayQ.simm3/sBerekende afvoerQ OWNVT
TW.simºCBerekende watertemperatuurTW OWNVT
TW.mod.simºCGesimuleerde bijdrage lozing aan watertemperatuur    
WLC.simMWBeschikbare lozingscapaciteit    

 

 

  • No labels