Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

POVM > Gebruikersbijeenkomsten > 20190918 - Vakdag POVM: Recente resultaten

Resultaten POVM

Door Meindert Van en Dirk van Schie (POVM). De POVM heeft een aantal POV-publicaties opgeleverd met een ENW-advies, en daarnaast een groot aantal rapporten. Verder zijn proeven en pilots uitgevoerd ter onderbouwing en validatie van de diverse hypotheses en daadwerkelijke toepassing van innovatieve technieken. Een samenvattend overzicht van al deze POVM resultaten is gepresenteerd.

Door Paul van Steeg (Deltares). Het toelaatbare golfoverslagdebiet bepaalt de minimale benodigde kruinhoogte en daarmee ook de breedte, en dus het ruimtebeslag, van de dijk. In deze verkennende studie wordt ingegaan op de baten en de lasten indien er bij het ontwerp wordt gekozen voor een hoger overslagdebiet en hoe men in het ontwerp van een dijkversterking deze afweging kan maken.

Door Meindert Van (POVM). In de droge zomer van 2018 is een infiltratieproef uitgevoerd op de dijk bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Doel was om vast te stellen hoe de freatische lijn in de dijk verandert bij bepaalde overslagdebieten. Daarnaast zijn de vervormingen gemeten van de dijk tijdens de infiltratie. De resultaten van de metingen zijn gepresenteerd en conclusies zijn gedeeld en bediscussieerd.

door Joost den Bieman (Deltares). Naast de (primaire) waterkerende functie zijn er andere (secundaire) functies van een dijk zoals bijvoorbeeld een verkeersfunctie, recreatie of agrarische medegebruik. Bij het toestaan van een hoger overslagdebiet dient nagegaan te worden in hoeverre deze secundaire functies behouden kunnen blijven. In deze studie wordt aan de hand van een aantal casussen aangegeven hoe een ontwerper hier mee om kan gaan.

Eisen tijdens de uitvoering

Door Jan Blinde (Deltares)

Door Martin van der Meer (Fugro). Met behulp van de handreiking en het protocol kan dijkmonitoring in de verschillende levensfasen van de dijk eenduidiger worden beoordeeld. Hiermee ontstaat meer duidelijkheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over te maken keuzes. Dit wordt met enkele voorbeelden toegelicht.

  Gebruik het navigatiemenu linksboven in de kantlijn om te zoeken en te bladeren.