Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

POVM > Errata en Aanvullingen

Hierna volgen actuele lijsten met de geconstateerde fouten en tekortkomingen in de verschillende POVM Publicaties, samen met verdere aanvullingen. Ziet u zelf fouten of tekortkomingen die nog niet in deze lijst staan of heeft u suggesties voor aanvulling, geef deze dan svp door aan povm@deltares.nl.PPL

LocatieBeschrijving
Figuur 1.3 op blz 21

Deze in verschillende POVM Publicaties opgenomen figuur is op verschillende fronten voor verbetering vatbaar.

  • Er staat een verwijzing naar de TR EEM. Vermoedelijk bedoeld het RWS rapport ‘Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode’.  Dit rapport is na het beschikbaar komen van de PPL  echter niet meer van toepassing  De in de TR EEM gegeven aanwijzingen zijn verouderd.
  • Er staat een verwijzing naar ‘OI2018’. De betekenis daarvan is onduidelijk.
  • Bij de POVM Publicaties staat ‘Basisrapport EEM’ in plaats van de PPE.  Het basisrapport dient slechts als achtergrondrapport. Ook ontbreekt de POVM Publicatie 'Actuele Sterkte'.
  • Het overzicht van POVM rapporten lijkt eerder een opsomming van wat ooit was bedoeld, in plaats van wat momenteel beschikbaar is.
  • Riskeer staat er als ‘Risker’
  • Ringtoets staat er als ‘Rintoets’

Een actuele TR Macrostabiliteit bestaat niet.

In § 1.2.1 van de PPL tekst wordt tenslotte aangegeven hoe de PPL aansluit op het WBI en op een hele lijst van verdere kaderstellende documenten. Figuur 1.3 correspondeert daar niet mee.

Figuur 11.2  op blz 108

De steunpunten die de damwand aan de gording moeten verbinden bij  de damwand met openingen, zweven in de lucht

Blz 18

De volgende regel:

De PPL vervangt het document Ontwerp stabiliteitsschermen (type II) in primaire waterkeringen (Deltares, 2013a), hierna ‘OSPW’ genoemd. Sinds 2017 zijn in het OSPW wijzigingen doorgevoerd, waardoor het niet meer aansluit op het WBI. 

moet worden vervangen door:

De PPL vervangt het document ‘Ontwerp stabiliteitsschermen (type II) in primaire waterkeringen’ (Deltares, 2013a). Laatstgenoemd document (hierna genoemd: 'OSPW') sluit sinds 2017 niet meer aan op het toen gewijzigde WBI.

Tabel 4.2, Voetnoot 9 en § 11.9.5

In tabel 4.2, voetnoot 9 en § 11.9.5 staat nu dat voor de controle op ankeruitval alleen een factor 1,5 moet worden toegepast op de in fase 4b berekende ankerkracht, zonder toepassing van verdere belastingeffectfactoren.  In overeenstemming met tabel 4.3 geldt echter dat naast de factor 1,5 ook de schematiseringsfactor op de ankerkracht in rekening moet worden gebracht.PPE

LocatieBeschrijving
Bijlage KHier is abusievelijk het ENW advies voor de PPL geplaatst, in plaats van voor de PPE. De juiste tekst is hier te vinden: https://www.enwinfo.nl/images/pdf/adviezen-2019/ENW-19-06-Advies-aan-Waterschap-Rivierenland-en-POV-Macrostabiliteit-inzake-Publicatie-eindige-elementenmethode-juli-2019.pdf
Bijlage G2Bij het berekenen van de extra ankerkracht door zakkende grond wordt ten onrechte niet de PPL aanwijzing gevolgd om de CUR166 modelfactor 1/(4 pi2) te vervangen door 1/24.
Hoofstuk 6 t/m 11

In de voorbeeldberekeningen wordt voor het Soft Soil Creep model binnen belastingstappen ten onrechte met een tijdsduur gelijk aan 0 gerekend. Consequentie daarvan is dat er tijdens deze belastingstappen geen plastische volumevervorming door 'cap hardening' kan plaatsvinden. Bij een vergelijkende berekening, waarin met een tijdsduur van 1 dag is gerekend, blijkt het effect in deze voorbeelden verwaarloosbaar. De reden daarvoor is in deze gevallen dat de isotrope effectieve spanning in alle gevallen beneden de isotrope preconsolidatie-spanning blijft, waardoor elastische volumevervorming domineert. In het algemene moet bij toepassing van het Soft Soil Creep model echter worden gewerkt met een tijdsduur van 1 dag. Dit om, in voorkomende gevallen, een binnen korte tijd optredende plastische volumevervorming door 'cap hardening' mogelijk te maken.

  Gebruik het navigatiemenu linksboven in de kantlijn om te zoeken en te bladeren.