Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

POVM > Gebruikersbijeenkomsten

Aanstaande bijeenkomsten

De redactieraad nodigt u van harte uit om deel te nemen aan één van de komende online gebruikersbijeenkomsten, in de periode van september t/m november 2020.  Doel van deze bijeenkomsten is om actief kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de POVM publicaties en de daaraan gerelateerde kennisdocumenten. Daarbij is er ook gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en ‘best practices’ in te brengen en om zaken te bediscussiëren. De relevante vragen, antwoorden, geïdentificeerde kennisleemtes en ‘best practices’ die voortkomen uit deze bijeenkomsten zullen worden gepubliceerd op dit gebruikersplatform.

U kunt zich aanmelden voor één van deze online bijeenkomsten door een email aan povm@deltares.nl. In deze email dan graag aangeven naar welk van onderstaande data uw voorkeur uitgaat, welke publicaties u gebruikt of wilt gaan gebruiken, welke  (technisch inhoudelijke) vragen of opmerkingen u daarbij eventueel heeft en welke verdere ervaringen en ‘best practices’ u eventueel zou willen inbrengen.  Wij zullen de agenda's van de bijeenkomsten daar dan zo goed mogelijk op laten aansluiten. Heeft u nog weinig eigen ervaring met het toepassen van de publicaties, maar heeft u wel interesse in het deelnemen aan één van de bijeenkomsten? Meldt u dan ook aan.

Hieronder vindt u de datum en tijd van de geplande bijeenkomsten. In de eerste twee bijeenkomsten ligt de focus op toepassing van de PPL en PPE, zowel voor ontwerp als beoordeling. Vanaf de 3e bijeenkomst komen ook de overige publicaties in meer detail aan bod.

 1. Dinsdag 29 september 2020 van 10 – 12u
 2. Dinsdag 27 oktober 2020 van 10 – 12u
 3. Dinsdag 10 november 2020 van 10 – 12u (optioneel)

N.B.

 • Na aanmelding per email krijgt u voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestigingsmail. Hierin wordt ook de structuur van het overleg nader toegelicht, evenals de praktische zaken zoals b.v. welke online vergadertool wordt gebruikt.

Programma bijeenkomst dinsdag 27 oktober

 • Joost van der Schrier, Welkom
 • Peter Hopman, Inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Dirk Goeman, inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Korte pauze
 • Herm-Jan Wolters, Inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Algemene discussie, mogelijkheid tot inbrengen eigen vragen, kennis en ervaringen rondom POVM publicaties
 • Joost van der Schrier, Afsluiting


Peter Hopman, Waterschap Drents Overijsselse Delta: De beoordeling van damwanden op het traject Mastenbroek Zwartewater

Het waterschap heeft afgelopen jaar 15 verschillende damwanden binnen normtraject 10-1 beoordeeld. Welke keuzes zijn er gemaakt in deze beoordeling en wat zijn de knelpunten geweest? De presentatie gaat over beoordelen met en zonder de PPE en PPL.

Dirk Goeman, CRUX: Omgang met faalkans buitenwaartse stabiliteit

Toelichting voor het project dijkversterking Vianen aangehouden praktische methode voor de bepaling van de faalkans voor buitenwaartse stabiliteit en uitbreiding PPL/PPE met betrekking tot dit faalmechanisme.

Herm-Jan Wolters, Iv-infra: Praktijkervaring met de PPE en PPL - Risicogestuurd beoordelen en ontwerpen van langsconstructies

Een toelichting op de ervaringen van Iv-Infra met toepassing van de PPE en PPL. Eenvoudig en grof waar het kan, geavanceerd en gedetailleerd waar het moet. 


Programma bijeenkomst dinsdag 29 september

 • Joost van der Schrier, Welkom
 • Thomas Naves, Inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Marcel Visschedijk, Korte toelichting op nieuwe POVM gebruikersplatform
 • Korte pauze
 • Rens Servais, Inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Algemene discussie, mogelijkheid tot inbrengen eigen vragen, kennis en ervaringen rondom POVM publicaties
 • Joost van der Schrier, Afsluiting

Thomas Naves, Witteveen+Bos: Beoordelen van langsconstructies: van Eenvoudige toets tot gedetailleerde Plaxis analyse

Voor het beoordelen van langsconstructies is er op dit moment nog weinig houvast in de bestaande normen en richtlijnen. In deze presentatie wordt de aanpak gepresenteerd die voor een 3-tal zeer verschillende beoordelingen is opgesteld waarmee zo efficiënt en pragmatisch mogelijk tot een stabiel oordeel is gekomen. Daarbij zal in het bijzonder worden stil gestaan bij de eerste resultaten voor de beoordeling van dijktraject 15-2 waar over ca. 9km veel uiteenlopende constructies zijn toegepast (diepwanden, kistdammen, (verankerde) damwanden.

Rens Servais, Heijmans: Dijkversterking GoWa - verder gaan dan de PPL

Tijdens het tot stand komen van het DO voor de stabiliteitsconstructies bij dijkversterkingsproject GoWa is veel ervaring opgedaan met de toepassing van de PPL en PPE. Bij het vaststellen van de uitgangspunten is ervoor gekozen meerdere in de PPL en PPE opgenomen richtlijnen aan te scherpen. Dit heeft geleid tot significante kostenbesparingen. Daarnaast heeft voortschrijdend inzicht plaatsgevonden tijdens het uitvoeren van de berekeningen. In de Webinar wordt hierop ingegaan.

Verslagen van eerdere bijeenkomsten

  Gebruik het navigatiemenu linksboven in de kantlijn om te zoeken en te bladeren.