Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het Nationaal Water Model (NWM) is een permanent beleidsanalytisch instrumentarium voor waterveiligheid (Veiligheid) en zoetwaterverdeling (Zoetwater)Waterveiligheid, Waterverdeling en Waterkwaliteit. Het NWM bestaat uit verschillende aan elkaar gekoppelde modellen die bij elkaar gebracht en ontsloten zijn in het programma Delft-FEWS. Het NWM is de opvolger van het Deltamodel en geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland door het maken van zogeheten basisprognoses van de waterbeweging voor: veiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Daarnaast kan het NWM ook verschillende scenario's doorrekenen.

...