Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze gebruikershandleiding bevat instructies om snel aan de slag te kunnen met het NWM. Hier staat hoe het NWM opgestart kan worden, hoe workflows gestart kunnen worden, waar de data uit het NWM opgeslagen wordt en hoe deze te openen is. Voor gedetailleerde uitleg wordt verwezen naar de algemene Delft-FEWS gebruikershandleiding (engelstalig).

De algemene gebruikersinstructies zijn gemaakt bij de opzet van het NationaaL Nationaal Water Model. Vanaf release 2.0.0.0 maakt Veiligheid geen onderdeel meer uit van de NWM FEWS applicatie, maar figuren in deze handleiding kunnen hier wel nog wel naar verwijzen. De beschrijving van de functionaliteit heeft hier echter geen invloed op.  

...