Child pages
  • DEL014 - Kwaliteit in de grond gevormde palen Seismic Tube

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: nummering goed gezet

Victor Hopman en Paul Hölscher

 

tekst wikipages

 

1               Algemeen

Onbekendheid van het gedrag van de ondergrond in combinatie met daarin gemaakte funderingselementen zoals diepwanden en in de grond gevormde palen zorgt voor hoge onzekerheden en kosten voor bouwers van de gebouwde omgeving en infrastructuur.

...

Deltares is in het overleg vertegenwoordigd door Paul Hölscher (projectleider) en Victor Hopman (reviewer)

...

2               Overzicht werkzaamheden

De seismic tube meetdata verzameld gedurende het Geoimpuls project is geanalyseerd. Daaruit kwam naar voren dat er veel signalen door elkaar lopen en deze in een defecte paal moeilijk te onderscheiden zijn. Daarom wordt eerst op een aantal prefab-palen zonder defect getest.

...

De toepassing van de resultaten is geëvalueerd op bruikbaarheid en de potentie om tot een commercieel product uit te werken.

...

3               Belangrijkste bevindingen

...

3.1           Veldonderzoeken

De analyse van de data uit deze testpalen  is eenvoudiger omdat de vorm en kwaliteit van de palen goed bekend is. Toch treden er relatief grote variaties op in de gemeten signalen. Daarom moet bij een vervolgmeting per niveau een aantal metingen worden uitgevoerd (zogenaamde stacking). Deze metingen tonen dat de signalen in een 250*250 en 450*450 paal weinig verschillen. De verschillen in deze palen ontstaan doordat de reflecties van de wand een andere grootte en aankomsttijd hebben. Deze zijn slecht waarneembaar in de metingen, te meer daar de metingen veel variatie hebben. Ook vanuit dit oogpunt is stacking wenselijk [3].

...

Er zijn twee veldproeven voorbereid: één met geprefabriceerde palen met insnoeringen en een tweede op een in de grond gevormde jetgrout paal. Deze zijn in de vervolgstudies zo nodig beoordeeld.

...

3.2           Vervolgstudies

In het eerste vervolgonderzoek is getracht om op basis van de seismische golftheorie en de beschikbare metingen een interpretatie techniek ontwikkelen. Hiervoor is een gebruikersvriendelijke interface gebouwd [4].

...

De laatste methode die onderzocht is tijdens dit project is het verbeteren van het akoestische signaal. Hierbij is een ballon gebruikt om de directe golf tussen de zender en ontvanger te elimineren. De theorie hierbij is dat dit het signaal beter te interpreteren maakt doordat de eerst aankomende golf de reflectie of refractie van de paal betreft. Bij het bepalen van de eerst aankomende golf tegen de betondikte, horend bij het signaal, is echter geen correlatie vastgesteld. Ook bij deze methode bleek dat deze methode praktisch niet kan worden om een diktebepaling van de paal te doen.

...

4               Documenten

[1]   Deltares: Testmeting seismic tube in laboratorium, kenmerk 1221134-000-BGS-0004

...

[5]   Wolf, C., Funderingspalen doormeten met behulp van akoestiek, onderzoek naar seismische golf-interpretatie in in-situ funderingspalen, Afstudeerverslag Hogeschool Utrecht, 2020