Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het aantal van 12 gemalen is aan de hoge kant voor de pilot. Dat biedt de mogelijkheid om op een later moment gemalen af te laten vallen mocht blijken dat onvoldoende data beschikbaar is van specifieke gemalen. Uitgangspunt blijft dat de gemalen in de pilot een representatieve afspiegeling vormen van de gemalen bij WSF m.b.t. de genoemde criteria. Wetterskip Fryslân heeft de voorkeur om ten minste de eerste 8 gemalen in het JIP project op te nemen.


Pilot rapportage Friesland_def.pdf



[1] Sinds de invoering van de Richtlijn peilbesluiten (ca 2013) is het streefpeil als inslagpeil gekozen. Daarmee is de bandbreedte tussen inslag- en uitslagpeil verkleind. Deze maatregel is doorgevoerd om de gemiddelde waterstand in het laagste peilvak meer in overeenstemming te brengen met het vastgelegde streefpeil. Met deze verandering is veelal de gebiedsregeling verlaten. De huidige bandbreedte is momenteel +/- 5 cm boven en onder het streefpeil. Daarmee is de waterbuffer gelijk aan het open wateroppervlak van het laagste peilvak vermenigvuldigd met een waterschijf van 10 cm.