Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Specificaties voor percolaatmonitoring gericht op sturingsparameters voor bovengenoemde maatregelen waarmee optimalisatie van de bedrijfsvoering in de pilots t.a.v. stikstofemissies mogelijk wordt.

 

Projectvoortgang en resultaat

 • Literatuurstudie verricht door André van Turnhout TU-D Brainstormsessie begin april uitgevoerd door Deltares.
 • In mei rapportage over analysemethoden aangeleverd en besproken 22 juni 2017.
 • 31 augustus 2017 overleg met Orvion, Deltares en partners over definitieve invulling van het onderzoek wat resulteert de gewijzigde onderzoeksopzet (memo 16 november 2017) waarbij prioriteit gegeven is aan onderdeel 2 "Bemonstering van percolaat":
  Doelstelling van het onderzoek is te bepalen welke micro-organismen detecteerbaar zijn in het percolaat en verantwoordelijk zijn voor de microbiologische omzettingsprocessen van de stikstofcomponenten. Tevens wordt het effect van de behandelingsmethoden (beluchting/doorspoeling) op de microbiologische omzettingsprocessen onderzocht.

  Om de veranderingen in biodiversiteit en het effect van maatregelen op de microorganismen duidelijk te krijgen is uitgegaan van 2 opnames datasets: Één op t=0 (nulsituatie) en één nadat de pilots zijn gestart (t=1) 3 tot 6 maanden na start behandelingsmethoden.
  T=0 meting is in juli 2017 uitgevoerd. Om meer effect te kunnen monitoren is de periode voor de opname voor T=1 in overleg met het consortium verplaatst naar augustus 2019 (ca. 2 jaar na T=0).

  DNA-analyses worden uitgevoerd door Orvion, Deltares is verantwoordelijk voor de interpretatie van de analyses en rapportage. Deltares (met input van kernteam en Orvion) stelt een aantal te toetsen hypothesen op die binnen het project worden onderzocht.


 • Orvion is 0- 22 december 2017 toegetreden als nieuwe partner en heeft de samenwerkingsovereenkomst daartoe ondertekend.

 • Op 14 januari 2020 zijn de voorlopige resultaten van het TKI project besproken met het kernteam Duurzaam Storten. Om een beter inzicht in de effecten te krijgen is in dit overleg voorgesteld om aanvullend onderzoek uit te gaan voeren:

  • Doelstelling van het aanvullend onderzoek is:
   - het verkrijgen van meer inzicht in de variabiliteit van de resultaten en effecten van verdunning door infiltratie van regenwater van het percolaat van 2 pilotlocaties door bemonstering in vergelijkbare perioden (april en augustus);
   - het verkrijgen van aanvullende analysegegevens om trends te identificeren;
   - door middel van interpretatie van gegevens bepalen of:
   o een trend in microbiële activiteit optreedt;
   o DNA codering van actieve soorten/processen (gebaseerd op RNA observatie) toenemen als gevolg van groei.

   De volgende aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd:
   1. Aanvullende analyse van percolaatmonsters van 2 pilotlocaties (april en augustus).
   2. Interpretatie van de resultaten, verwerking van de resultaten in de eindrapportage en presenteren van de resultaten en aanbevelingen voor het consortium.
   3. Additioneel projectmanagement tot eind 2020.
   Kosten voor de analyses (EUR 16.772,-) worden als cashbijdrage vergoed door de partners. Voor de additionele interpretatie, rapportage, presentatie en projectmanagement (EUR 15.000,-)
   is een aanvullende TKI toeslag van EUR 15.000,- gevraagd (27 maart 2020) welke is toegekend.

 • Op 14 juni 2021 is een tweede aanvulling op het onderzoek gevraagd. De aanvulling 2021 bestaat uit:

 

 • - qPCR analyse van universal fungi bleek niet uitvoerbaar door partner Orvion. Na overleg heeft Deltares deze analyse (13 samples) uitgevoerd.
  - Het kernteam verzocht Orvion en Deltares de resultaten voor een breder consortium te presenteren. Hiervoor is een presentatie gehouden op 28 januari 2021.
  - Op verzoek van het kernteam verwerken van commentaar op de eindreportage (voorzien voor juni 2021).
  Voor deze onderdelen is een aanvullende TKI toeslag van EUR 10.000,- gevraagd en toegekend.
 • Het concept rapport is op 24 maart 2021 geleverd aan de consortiumpartners. Het ontvangen commentaar is verwerkt in de eindrapportage "Effect van percolaatcirculatie en aeratie in stortplaatsen op microbiële populaties in het percolaat" (d.d. 14 juli 2021, kenmerk 1230908-000-BGS-0001).

View file
name1230908-000-BGS-0001-Effect van percolaatrecirculatie en aeratie in stortplaatsen op microbiële populaties in het percolaat_definitief - signed.pdf
height250
 

View file
name1230908_ Opmerkingen bij stikstof eindrapport Deltares_ORVION .pdf
height250