Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

€ureyeopener 1.0, Case Rijnland: Inzicht Handelingsruimte Zoutmanagement


Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst (Neeltje Kielen)
Welk zoutgehalte is voor een waterbeheerder in het kustgebied bij waterschaarste nog acceptabel? Er ontstaat meer handelingsruimte in verziltingsmanagement als eerst wordt vastgesteld of de doorspoelkosten wel in verhouding staan tot de baten van verminderde landbouw- en natuurschade. Flexibiliseren van het zoetwaterbeheer kan daarmee tot kostenbesparing leiden. Met de ‘€ureyeopener’, een slim rekenmodel, wordt de kansrijkheid van anders omgaan met verzilting in tijden van waterschaarste in beeld gebracht en passeert een scala aan maatregelen de revue. Het instrument is getest in Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Fresh Water Options Optimizer, Verkennen van grootschalige potentie van kleinschalige maatregelen

Opdrachtgevers: Kennis voor Klimaat, STOWA
Betrokkenen vanuit Deltares: P. de Louw, M. Hoogvliet
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwater-voorziening te verbeteren. In deze studie zijn middelen ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied kan worden verkend.

...