Child pages
  • Toepassingen: Internationaal

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>

Toepassingen: Internationaal

Section
Column
width15%

 

Column
width70%

An adapted companion modelling approach for enhancing multi-stakeholder cooperation in complex river basins (2018)

Auteur(s): L. Basco-Carrera, E. Meijers, H. D. Sarısoy, N. O. Şanli, S. Coşkun, W.Oliemans, E. van Beek, Y. Karaaslan and A. Jonoski

In deze studie is de KRW-V gebruikt als onderdeel voor 'participatory decision making'. Het doel van de studie was om met verschillende stakeholders tot geïnformeerde 'particiatory decision making' te komen zodat in een stroomgebied in Turkije de beschikbaarheid van water en riolering in 2030 voor iedereen nog steeds toegankelijk is.

Link naar het artikel: https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1445668

Development of an interactive catchment water quality modelling framework to support stakeholder decision making (2016)

Auteur(s): D.F. Burger, M. Weeber, N. Goorden, E. Meijer, J. van den Roovaart en D. Tollenaar

In eerste instantie werd de KRW-V, in opdracht van de Nieuw-Zeelandse landbouw-branche organisatie DairyNZ, toegepast op lokale schaal (individuele boerderij). Op deze manier wilde men vat krijgen op de nutriëntenoverlast in een drietal catchments in Nieuw-Zeeland en mogelijke algenproblematiek in een aangrenzende lagune. Daarnaast wilde men inzicht krijgen in welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn. Vervolgens is er verder doorgepakt en is er een waterkwaliteitsinstrumentarium gebouwd, bestaande uit WFlow (grondwater), FEWS en de KRW-V, welke gekoppeld is aan de DeltaDataViewer. De DeltaDataViewer zorgt ervoor dat resultaten van het instrumentarium via map table of touch screen (I-pad of I-phone) bekeken kunnen worden. Het doel van het waterkwaliteitsinstrumentarium was inzicht te krijgen in emissielozingen en de verspreiding ervan in een groot stroomgebied op het Noord-Eiland, de Hauraki Plains Catchment. Door gebruik van de DeltaDataViewer kunnen interactief maatregelen worden geselecteerd en berekeningsresultaten worden getoond.

Download de poster met meer achtergrondinformatie hier of download de presentatie over de DeltaDataViewer en de Nieuw-Zeelandse toepassing hier

 

Evaluation of total nitrogen concentrations in coastal waters of the Meuse catchment for 2021 and 2027 (2015)

Auteur(s): Clara Chrzanowski, Peter Cleij, Joost van den Roovaart, Christophe Thiange en Tineke Troost

The study allows more insight into the contributions of the different member states to the total nitrogen concentrations in the Dutch water bodies and the coastal waters of the Meuse catchment. The positive cooperation of all IMC member states characterized this study and supported the process greatly. Member states delivered total nitrogen loads, flow data and expected reductions of total nitrogen loads for 2012, 2021 and 2027 for a selection of the main transboundary rivers in the Meuse catchment.

Download het rapport hier

Stikstof scenario studie met KRWVerkenner en koppeling met het Noordzee model, Eindrapportage (2014)

Auteur(s): Sibren Loos, Tineke Troost, Neeltje Goorden, Christophe Thiange, Marc Weeber en Hans Los

Met de uitbreiding van het Landelijke KRW-Verkenner Model (LKM) met de buitenlandse delen van de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems, en een offline koppeling met het ZUNO3D-GEM model voor de Noordzee wordt een stroomgebieddekkende schematisatie gerealiseerd. Een dergelijke toepassing zal ondersteuning bieden aan internationale discussies over de benodigde reducties van stikstofemissies in het kader van de stroomgebiedbeheerplannen en het realiseren van de kwaliteitdoelstellingen van de KRW en KRM.

Download het rapport hier

Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn (2013)

Auteur(s): Sibren Loos, Christophe Thiange

Aan de hand van een drietal scenario's is in deze studie gekeken naar het effect van diverse stikstof reducerende maatregelen op de stikstofconcentraties in de Rijn voor de jaar- en zomerperiode. De scenario’s omvatten een verbeterd zuiveringsrendement van Nederlandse en buitenlandse RWZI’s en een verlaagde stikstof uitspoeling als gevolg van de toepassing van de Nitraatrichtlijn. Met de KRW-V zijn voor het basisjaar 2008 en voor 2015 de scenario’s doorgerekend. Over het algemeen blijkt dat zonder aanvullende maatregelen de stikstofnorm voor de onderzochte locaties Lobith, Haringvlietsluis en Nieuwe Waterweg haalbaar is in 2015. Ook tonen de resultaten aan dat de gebruikte emissiedataset een incompleet beeld geeft van de daadwerkelijke emissies naar het oppervlaktewater. Met een aangepaste emissiedataset komen de modelresultaten goed overeen met de metingen.

Download het rapport hier
Column
width15%

 

 

 

 

 

 

Section

 

Column
width20%

 

Column
width60%

Column
width20%