Child pages
 • Toepassingen: Nationaal

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>

Toepassingen: Nationaal

Section
Column
width15%

 

Column
width70%

 


 

Berekeningen kwaliteit regionale wateren in kader Ex-ante SGBP2 (2018)

Auteur(s): Peter Cleij (Deltares), Frank van Gaalen (PBL) en Erwin van Boekel (WUR)

In dit document wordt de methode beschreven zoals toegepast bij de berekening van de kwaliteit van de Nederlandse regionale KRW-waterlichamen in het kader van de ex-ante evaluatie van de 2de stroomgebiedbeheerplannen, geldend voor de periode 2016-2021.

Download het rapport hier

Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit - Evaluatie van de Meststoffenwet 2016 (2017)

Auteur(s): O. Schouwmans, P. Blokland, P. CLeij, P. Groenendijk, T. de Koeijer, H. Luesink, L. Renaud en J. van den Roovaart

Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet ub 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit. In het P-rechtenscenario en het NP-scherpscenario zijn verdere aanscherpingen van de gebruiksnormen opgenomen. Als referentiescenario is het 4de AP als uitgangspunt gekozen. De modeluitkomsten tonen dat in 2027 de nitraatconcentraties lager liggen en de oppervlaktewaterkwaliteit is verbeterd ten opzichte van de situatie in 2013. Het scenario P-rechten leidt nog niet overal tot het realiseren van de nitraatdoelstelling en doelbereik oppervlaktewater. Met het scenario NP-scherp verbetert de nitraatconcentratie in het grondwater in het zuidelijk zandgebied duidelijk, maar wordt gebiedsgemiddeld de drinkwaternorm van 50 mg/L nog overschreden, Het effect van de scenario's op het doelbereik van de oppervlaktewaterkwaliteit is beperkt.

Download het rapport hier

Waterkwaliteit nu en in de toekomst - Eindrapportage (2016)

Auteur(s): Frank van Gaalen (PBL), Aaldrik Tiktak (PBL), Ron Franken (PBL), Erwin van Boekel (Wageningen UR), Peter van Puijenbroek (PBL) & Hanneke Muilwijk (PBL)

Nederland heeft in de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2015-2021 vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de einddoelen te halen die het zich binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft gesteld. Uit deze ex ante evaluatie van het PBL blijkt dat de waterkwaliteit en de inrichting van de watersystemen met de voorgestelde maatregelen wel verbeteren, maar dat deze in veel wateren nog onvoldoende zijn om de ecologische einddoelen te halen.

Download het rapport hier. De tussentijdse rapportage is hier beschikbaar

Kalibratie van het Landelijk KRW-Verkenner Model 2.0 (2015)

Auteur(s): Martin Mulder en Peter Cleij

Het Landelijk KRW-Verkenner Model (LKM), versie 2.0, is gekalibreerd op afbraakconstantes en temperatuur­coëfficiënten van het gemodelleerde eerste orde afbraak proces van N-totaal en P-totaal in oppervlaktewater, en vervolgens gevalideerd. Beschreven worden de opzet en de resultaten van kalibratie en validatie.

Download het rapport hier

Update Landelijk KRW-Verkenner Model; Resultaten van een aantal verbeteringen van het Landelijk KRW-Verkenner Model (LKM) (2014)

Auteur(s): Peter Cleij, Erwin Meijers en Robert Smit

Het Landelijk KRW-Verkenner Model (LKM) is op een aantal punten verbeterd en opnieuw gevalideerd. Beschreven wordt de uitvoering van de verbeteringen en de resultaten van de validatie van de nieuwe versie 1.1 van het LKM. Aanbevelingen worden gedaan hoe om te gaan met de belangrijkste resterende knelpunten.

Download het rapport hier

Rapportage koppeling Landelijk KRW-Verkenner model met Deltamodel (2014)

Auteurs(s): Joost van den Roovaart, Edwin Snippen, Peter Cleij, Erwin Meijers, Martijn Visser en Marc Weeber

Deze rapportage beschrijft de koppeling tussen enerzijds de hydrologie: Deltamodel, Landelijk Hydrologisch Model (LHM) en Landelijk Sobek Model (LSM) en anderzijds de waterkwaliteit: KRW-Verkenner / Landelijk KRW-Verkenner Model (LKM) en STONE. De koppeling heeft geleid tot een verbetering van de actualiteit, reproduceerbaarheid en kwaliteit van de waterkwaliteitsberekeningen die met de KRW-Verkenner kunnen worden gemaakt. Uit modeltesten is gebleken dat de modelresultaten goed en robuust zijn. De meeste verbeterpunten die tijdens het testen naar voren zijn gekomen, zijn opgelost binnen het project.

Download het rapport hier

Kwantificering van de effecten van de maatregelen van het BPRW-2 met de KRW-Verkenner (2014)

Auteur(s): Rick Wortelboer

Het Beleidsprogramma Rijkswateren (BPRW-2) beschrijft de toestand van de Rijkswateren en de maatregelen die voor de Kaderrichtlijn Water na 2015 in deze wateren zullen worden genomen. Met de KRW-Verkenner zijn de maatregelen doorgerekend om ze te kunnen beoordelen op hun effectiviteit voor het verbeteren van de ecologische toestand van de waterlichamen. De resultaten laten zien dat voor de waterplanten en de vissen een verbetering van de ecologische toestand van het waterlichaam als geheel te verwachten is. De verschillen tussen de berekeningswijze van de EKR-scores met de KRW-Verkenner en de berekeningswijze op basis van metingen wordt bediscussieerd. Er worden aanbevelingen gedaan om beide methoden meer op elkaar af te stemmen.

Download het rapport hier en de update ervan hier

Toepassing van de KRW-Verkenner in de Rijkswateren - Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water doorgerekend (2013)

Auteur(s): Rick Wortelboer, Marc Weeber en Clare Chrzanowski

De KRW Verkenner is aangepast voor gebruik door de regionale diensten van Rijkswaterstaat. Dit bestond uit het maken van de invoer voor de KRW Verkenner in de vorm van ecotoop-kaarten van de Rijkswateren, het vertalen van maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015 naar ecotopen, en het schatten van de kwaliteit van afzonderlijke ecotopen. Vervolgens zijn de maatregelpakketten voor de stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015 zijn doorgerekend. De resultaten tonen dat de maatregelen leiden tot aanzienlijke veranderingen in de oppervlaktes aan KRW-relevante ecotopen en tot kleine veranderingen in de EKR-scores van de waterlichamen. De oorzaken hiervan worden besproken. Er zijn aanbevelingen geformuleerd voor het beter laten aansluiten van de KRW-Verkenner op de maatregelen, monitoring en beoordeling voor de Kaderrichtlijn Water.

Download het rapport hier

Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0: Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit (2012)

Auteur(s): Joost van den Roovaart (Deltares), Erwin Meijers (Deltares), Robert Smit (Alterra), Peter Cleij (PBL), Frank van Gaalen (PBL) en Stefan Witteveen (Grontmij)

Deze pilotstudie test tegelijkertijd de werking van de KRW-V 2.0 én stelt een landelijke prognose op van de effecten van voorgenomen emissie-reducerende maatregelen van nutriënten op de oppervlaktewaterkwaliteit van Nederland.

Download het rapport hier

Belasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland: Technische achtergrondrapportage (2012)

Auteur(s): Nanette van Duijnhoven (Deltares), Gerlinde Roskam (Deltares) en Christophe Thiange (Deltares)

De KRW-V is in dit project ingezet om de emissies uit EmissieRegistratie te verdelen over de KRW-waterlichamen. Hiervoor is de KRW-V aangepast zodat chemische stoffen doorgerekend kunnen worden. Dankzij de KRW-V kon er rekening gehouden worden met retentie, afbraak en voorbelasting. Dit document beschrijft de werkwijze van de stoffen-inventarisatie en de aanpassingen van de KRW-V. Daarnaast wordt ook aangetoond dat in 50% van de waterlichamen de belasting voor bijna 100% uit voorbelasting bestaat.

Download het rapport hier

Innovatief Scenario Kennis Moet Stromen: Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner (2012)

Auteur(s): Mijke van Oorschot (Deltares)

In deze studie is de KRW-V ingezet om de potentiële bijdragen van een aantal innovatieve landbouwmaatregelen op nutriënten reductie bovenop het Stroomgebiedsbeheerplan-maatregelenpakket door te rekenen. De effecten zijn doorgerekend op landelijke schaal. De volgende ingrepen zijn doorgerekend: 

   • Terugdringen fosfaatafspoeling boerenland
   • Implementatie puridrain (gericht op N)
   • Dieper wortelen, meer benutten, minder verliezen (gericht op N)
   • Inzet stikstof vanggewassen
   • Lekken dichten in nutriëntenkringloop (gericht op P)

Op landelijk schaal dragen de maatregelen relatief weinig bij bovenop het SGBP pakket, maar op lokale schaal kunnen reducties behaald worden tot 25% bij fosfaat en 15% bij stikstof bovenop het SGBP pakket.

Download het rapport hier

 

 

 

 

 

Column
width15%

 

Section

 

Column
width20%

 

Column
width60%

Column
width20%