Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section
bordertrue


Column
width70%


HTML Table


Table Row (tr)


Table Cell (td)
valigntop


Dit plan streeft naar het creëren van een dijk voor de kust met als doelen a) het handhaven van het huidige zeeniveau, b) het voorkomen van toenemende verzilting, c) het vergroten van de veiligheid tegen overstromen, d) een betere Zoetwatervoorziening, en e) duurzame energieproductie.

De 'Haakse zeedijk' is een dijk met een 3,5 km brede duinenrij, 25 kilometer ten westen van de huidige kust tussen Den Helder en Walcheren. Hierdoor ontstaat er een nieuwe kustlijn die wordt onderbroken door kanalen bij Hoek van Holland en IJmuiden zo dat drie bekkens ontstaan. De 'Haakse zeedijk' beschermt Nederland tegen superstormvloeden. De rivieren worden gedwongen in de bekkens te lozen. Elk van de bekkens zal worden voorzien van spuisluizen. Deze zorgen voor enige getijdenwerking in de bekkens en voor het handhaven van het waterpeil. Zo kan ook het waterpeil in de rivieren worden gecontroleerd, evenals het niveau van het grondwater dat tot voorbij Utrecht traag met de zeespiegel meebeweegt. De rivieren, polders, buitendijkse bebouwde gebieden en het IJsselmeer kunnen de bestaande dijken en infrastructuur behouden zonder ze op te hogen. Dit gegarandeerd waterveiligheid en het oplossen van de zoetwater en verzilting problemen. Voor de nieuwe zeedijk opgestelde stuurbare golfdempers, die stormgolven van drie naar anderhalve meter hoogte dempen, beschermen die dijk en houden het zand vast. Ze kunnen de zandaanwas zelfs laten groeien.

Het zand voor het opspuiten van de nieuwe zeedijk komt uit vier kilometer brede -45 m NAP diepe sleuven in de bekkens welke zowel op veilige afstand van het strand als van de in totaal 4 kilometer brede dijk ligt. Het zand voor de dijk wordt voor het overgrote deel in de bekkens met stationaire zandzuigers opgezogen. Hierdoor zijn de kosten per m3 aanzienlijk lager het zand voor zandsuppletie dat uitsluitend met sleephopperzuigers van ver in zee wordt aangevoerd. De bouw van één bekken neemt ongeveer twaalf jaar in beslag.

Windmolens zouden goedkoper op de dijk dan in het water geplaatst kunnen worden. De fundatie voor de windturbines kan lichter uitgevoerd en de palen 25 m korter gemaakt worden. De bekkens bieden meer voordelen. Het plan voorziet in zogeheten valmeren die gebruikt worden voor opslag van duurzame energie. Dat zijn omdijkte meren met een peil dat varieert tussen 0 en -15 m NAP. Bij veel energieproductie, bijvoorbeeld tijdens harde wind of bij veel zon, waarbij meer energie wordt opgewekt dan wordt afgenomen, wordt de overtollige energie gebruikt om water uit de valmeren te pompen naar de Noordzee. Andersom, in tijden van weinig wind of zon wordt het water via turbines in de valmeren gelaten waarbij energie wordt opgewekt. Zo dienen de valmeren als energiebuffer.

Dit plan is door Adviesgroep Borm & Huijgens geëvalueerd in onderstaand rapport: 

View file
nameDe urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland.pdf
height250
Table Row (tr)


Table Cell (td)
colspan2
 

Column
width30%


Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#CEFFEE
borderStylesolid
titleMeta Info


Metadata list
|| Status / Fase | Plan  ||
|| Startjaar | 2002 ||
|| Initiatiefnemers | Rob van den Haak Ing. en Dr. Ir. Pieter G. Stokman ||
|| Thema | Kustmeer met landstrook||
|| Kustdeel | Noordzeekust||
|| Gebied|  ||
|| Tijdshorizon | 40 jr||
|| Kosten (Euro) | 80 Miljard ||Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#FEFEEE
borderStylesolid
titleLinks

https://haaksezeedijk.com/

https://haaksezeedijk.files.wordpress.com/2018/10/dhz-24-okt-2018-181026.pdf