Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

AQUACONNECT is een wetenschappelijk voorstel in voorbereiding voor NWO-TTW waar een toegepast wetenschappelijke belangrijke component in zit. Deze TKI aanvraag is voor een aanpalend project aan de NWO aanvraag, en samen vormen ze het AQUACONNECT programma.


Uitdaging

Gedurende het hele jaar is de beschikbaarheid van zoet water van vitaal belang voor Nederland voor de drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur. Maar door klimaatverandering is er in toenemende mate sprake van een tekort aan zoetwater in de lente  en zomer. 

Het robuust houden van het hele watersysteem, vraagt om ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe maatregelen, die ingepast worden in een aanpast systeem van waterverdeling en beheer en afgewogen kunnen worden met behulp van innovatieve digitale technologieën.


Doel AquaConnect

AQUACONNECT biedt geïntegreerde systeem- en technologische oplossingen voor het vergroten van waterbeschikbaarheid voor o.a. landbouw, drinkwatervoorziening en stedelijk gebied. Op basis van nieuwe fysieke en maatschappelijke verbindingen die innovatieve circulaire benaderingen mogelijk maken voor een doelgericht en ondemand aanbod van water op basis van momenteel onbenutte watervoorraden. Twee belangrijke technologieën – de digitale en chemische technologieën – worden gecombineerd met innovatieve oplossingen, systeemoplossingen voor waterbeschikbaarheid en

waterbeheer.


TKI

Binnen AquaConnect is een aantal cases gedefinieerd. Deltares is trekker van een van de cases, namelijk de case Zuid-Holland. Het doel in de cases is om de fundamentele kennisontwikkeling die de kern van AquaConnect vormen te koppelen aan de problematiek die in de cases leeft. Hieraan is ook dit TKI project gekoppeld.  Binnen de case Zuid-Holland betreft dit de bronontwikkeling van drinkwaterbedrijf Dunea. Dunea heeft een bronnenstrategie ontwikkeld om op de middellange en lange termijn te kunnen zorgen voor leveringszekerheid. Deze strategie geeft een antwoord op de voorziene toekomstige uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid van de bronnen (Maaswater en Lekwater), en op de voorziene groei van de bevolking in het voorzieningsgebied. De strategie gaat uit van vergroting van het bronnen portfolio om de risico’s van toekomstige innamestops, door calamiteiten of droogte, te kunnen beheersen. Om deze strategie te realiseren is Dunea medio 2020 gestart met onderzoek naar twee nieuwe bronnen voor drinkwater, namelijk brakwater in de duinen en het Valkenburgse Meer/Oude Rijn systeem. Onderzoek naar innovatieve zuiveringstechnieken om deze bronnen te kunnen benutten is een belangrijk onderdeel van beide studies. Voor deze maatregelen grootschalig geïmplementeerd kunnen worden wil Dunea verdiepend onderzoek uitvoeren naar de werking van het systeem en naar digitale en chemische technologieën die de maatregelen en bedrijfsvoering toetsen en ondersteunen.


Voortgang

In september 2021 hebben we de stakeholders van de case Zuid-Holland hun problematiek laten toelichten voor de groep promovendi die de kern uitmaken van AquaConnect. Dit om de maatschappelijke vraag zoveel mogelijk in te bedden bij het schrijven van de onderzoeksaanpak van de promovendi.