Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Overzicht activiteiten TKI project


Rol partijen

1. Prototype peilgestuurde drainage en subirrigatie opwaarderen en consolideren in MODFLOW6.

   


Deltares i.s.m. VanWater: programmeren.

Testen en valideren door SWECO en RHDHV, in samenwerking met WS Aa en Maas en WS Limburg.  

2. Koppeling D-Hydro FM -MODFLOW 6, desgewenst in combinatie met MetaSWAPWS Aa en Maas en Limburg: formuleren eisen modelconcepten en besluitvorming conceptuele keuzes;

Deltares: uitwerken concepten en programmeren, in samenwerking met VanWater.

WS Aa en Maas en WS Limburg en Witteveen+Bos aanvullende testen en beoordeling van resultaten.  

3. Modulaire opzet en harmonisatie SWAP-MetaSWAP + testen enkele modules onverzadigde zoneSTOWA, ACSG en RWS: formuleren eisen modelconcepten en besluitvorming

WENR: ontwerp en programmeren;

Waterschappen en adviesbureaus: bijdrage aan testen en validatie.

4. Unconfined rekenen en  verbeterde concepten; verbeterde grondwateraanvulling in gebieden met diepe grondwaterstandenWS Limburg en Brabant Water: formuleren eisen modelconcepten en besluitvorming

Deltares: ontwerp en programmeren.

Adviesbureaus RHDHV en SWECO en VanWater: bijdragen aan ontwerp, programmeren en testen, advisering

WS Limburg, Aa en Maas en Brabant Water, WML: bijdragen aan testen, validatie en beoordeling resultaten.

5 Versneld rekenen in MODFLOW 6

   


Rijkswaterstaat: formuleren eisen modelconcepten en besluitvorming.

Deltares en TAUW: gezamenlijk uitwerken ontwerp en implementatie software en testen.

6 Verbeterde conceptbeschrijving bodem-wortel interacties gericht op verbeterde reductiefunctie voor wateropname en deze testen voor bodemprofielen waar dit relevant is (veen-kleigronden).Formuleren eisen en wensen: ACSG, STOWA en RWS. WENR, KWR

Inventarisatie modelconcepten in literatuur, programmeren en testen in samenwerking met diverse partijen, o.a. Vitens en Witteveen+Bos.

7. Methode voor validatie van droogte- en natschade aan de hand van groenmonitordataSTOWA, waterschap Aa en Maas: formuleren wensen

WENR: uitvoering

Toepassing/testen: waterschappen, Vitens en adviesbureaus.

8. Overzicht en samenhang componenten


Alle partijen, onder gezamenlijke aanvoering van Deltares en WENR. Onder meer gerealiseerd in een startbijeenkomst in oktober 2021, vervolgens maandelijkse bijeenkomsten en een slotbijeenkomst in maart 2023.


Status, oplevering eindproducten (maart 2023)

Activiteit


Toelichting

1. Prototype peilgestuurde drainage en subirrigatie opwaarderen en consolideren in MODFLOW6


Eind 2021 is een prototype opgeleverd, dat binnen het TKI project getest is. Het prototype werkt en is verder getest binnen het TKI-project toepasbaar. Opgeleverd zomer 2022 (als onderdeel van iMOD 5.4, zie downloadpagina van iMOD). Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder de tabel).  

Voor nadere info over de toepassing wordt verwezen naar de laatste versie van de iMOD-manual, paragraaf 3.1.1 en 3.38.4).

2. Koppeling D-Hydro FM -MODFLOW 6


Er is voortgebouwd op het prototype uit Lumbricus. Dat was nog niet helemaal volmaakt, de koppelingen leken destidjs nog niet helemaal sluitend te zijn uitgewerkt. In het TKI project is een  ‘fout’ in de waterbalans verholpen, die bleek op te treden in specifieke onderdelen in de koppelsoftware bij toepassing op (uitsluitend) het 1D model. Er wordt verder gewerkt aan de migratie naar MODFLOW 6.  Opgeleverd eind 2022 (als prototype binnen TKI, op te vragen via de helpdesk NHI, en verwachte software release iMOD juni 2023). Ook is een begin gemaakt voor een nieuw proefgebied in Rivierenland. Werkzaamheden in dit gebied zullen in een nieuw TKI project rond oppervlaktewater worden vervolgd. Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder de tabel).  

Voor nadere info over de toepassing wordt verwezen naar de laatste versie van de iMOD-manual, de beschrijving van de uitbreiding van de runfile in iMOD voor de DMMFILE, zie paragraaf 3.1.1, paragraaf 1.7.6. Meer informatie zal volgen tijdens de iMOD gebruikersdag juni 2023.

3. Modulaire opzet en harmonisatie SWAP-MetaSWAP + testen enkele modules onverzadigde zonezie voor communicatie de website waterwijzer landbouw WaterWijzer Landbouw Home (wur.nl) en info activiteit info 8. Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder de tabel).  

4. Unconfined rekenen en  verbeterde concepten

Grondwateraanvulling in gebieden met diepe grondwaterstanden


Voor Zuid Limburg is een eerst versie van unconfined modellering in MODFLOW 6 opgezet. Na aanvankelijk moeizame convergentie van de modellen is in het voorjaar van 2022 flinke progressie geboekt. Prototypes voor een combinatie van unconfined rekenen in MODFLOW 6 met de onverzadigde zone module UZF zijn succesvol door testen gekomen.  Opgeleverd eind 2022 (als onderdeel iMOD 5.5, zie downloadpagina van iMOD). Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder de tabel).  

Voor nadere info over de toepassing wordt verwezen naar de laatste versie van de iMOD-manual, paragraaf 3.1.2, 3.38.2 en 3.38.5).

5 Versneld rekenen in MODFLOW 6Er zijn succesvolle tussenresultaten verkregen bij het implementeren van een methode voor quasi 3D berekeningen in MODFLOW 6, zonder de modelcode zelf aan t passen. Hierbij is gebruik gemaakt van iMOD coupler (XMI).  Resultaten laten zien dat een versnelling van een factor 5,5 in de rekentijd mogelijk is, dit komt vrijwel overeen met compensatie van het verlies in rekentijd door de overgang naar MODFLOW 6. In het voorjaar van 2022 is gewerkt aan tooling, o.a. voor de conversie naar DISU, en verder testen van de methode in het LHM. Opgeleverd najaar 2022 (als onderdeel iMOD Suite, via Github, zie iMOD python pagina). Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder de tabel).  

6 Verbeterde conceptbeschrijving bodem-wortel interacties gericht op verbeterde reductiefunctie voor wateropname en deze testen voor bodemprofielen waar dit relevant is (veen-kleigronden).


zie voor communicatie de website waterwijzer landbouw WaterWijzer Landbouw Home (wur.nl) en en info activiteit info 8. Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder de tabel).  

7. Methode voor validatie van droogte- en natschade aan de hand van groenmonitordata


zie voor communicatie de website waterwijzer landbouw WaterWijzer Landbouw Home (wur.nl) en info activiteit info 8. Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder de tabel).  

8. Overzicht en samenhang componenten


De inhoudelijke voortgang wordt maandelijks afgestemd tussen de betrokken partijen, de overleggen zijn hiervoor uitgesplitst naar een overleg voor grondwater en een overleg voor de waterwijzers, waarbij kruisbestuiving tussen de deeloverleggen is gerealiseerd. Daarna worden regelmatig in bijeenkomsten een toelichting aan derden gegeven over de voortgang. de NHI bijeenkomst in januari zijn de volgende presentaties gegeven:

Zie voor verdere toelichting ook de presentaties TKI 27 juni 2022 (en de toelichting onder deze tabel) en de presentatie TKI project NHI dag, januari 2023, januari 2023.  

...