Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Op 27 juni is in een gezamenlijke bijeenkomst van alle partners binnen het TKI een tussenstand van de ontwikkelingen aan elkaar gepresenteerd.  Per deelproject is de status weergegeven. Daarbij is de 'oogst' van de producten tot dusver gepresenteerd, en overzicht gegeven van de nog uit te voeren activiteiten in 2022. Tot slot is een schets gegeven van de (mogelijke) toekomstige samenhang van de verschillende componenten. Zie de link naar de presentaties TKI 27 juni 2022 waaar de verschillende deelonderwerpen zijn toegelicht.


Planning

Hieronder is een overzicht gegeven van de planning, ten opzichte van het ingediende voorstel. Door een latere start (ca 1 mnd) is de oplevering van activiteiten ook doorgeschoven.  Voor een een  beschrijving van de actuele stand van zaken wordt verwezen naar bovenstaande tabel. 

...

Het TKI project is gestart in sept / okt 2021 en zal doorlopen tot eind 2022. Diverse onderdelen zullen eerder worden opgeleverd, bijvoorbeeld in iMOD releases in de zomer en het najaar vna 2022 en in opleveringen binnen het project Waterwijzer Landbouw.