Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Aanleiding

Tijdens de Stress Wave Conferentie is een demonstratiedag geweest, waarin bestaande en nieuwe technieken zijn gedemonstreerd. Deze demonstratiedag is ook gebruikt om empirische resultaten te verkrijgen voor de verdere ontwikkelingen en verbetering van de gedemonstreerde technieken. Dit TKI project richt zich op het verwerven van inzicht in de betrouwbaarheid van het akoestisch controleren van palen en de mogelijkheid deze techniek uit te breiden met extra (verloren) opnemers in de paal.

Samenvatting en doel project

De kwaliteit van in de grond gevormde palen moet na uitvoering van de werkzaamheden worden gecontroleerd. De huidige controlemethode (akoestisch doormeten) geeft vaak aanleiding tot discussie. Het idee is dat dit wordt veroorzaakt door de invloed van de grond rondom de paal, die signalen geeft die slecht onderscheidbaar zijn van de invloed van de paal zelf.  De vraag is hoe deze twee invloeden praktisch kunnen worden gescheiden
Het voorgestelde onderzoek tracht deze vraag via twee aanpakken te beantwoorden:
•    door een veldproef en een aansluitende theoretische studie na te gaan wat de betrouwbaarheid van de methode is en of het mogelijk is de twee invloeden te kwantificeren
•    door de toepassing van een extra verloren opnemer in een beperkt aantal palen te plaatsen te evalueren en hoe dit praktisch in de bouwstroom kan worden opgenomen
De resultaten zullen worden gepubliceerd in rapporten en publicaties. De onderliggende data en de software die door Deltares wordt gebruikt is publiek toegankelijk, maar er wordt geen algemeen toepasbare software binnen dit project gemaakt.

Partners en globale taakverdeling

  • van ‘t Hek: installatie van alle palen en de diepe opnemers in de in de grond gevormde palen
  • Allnamics: ondersteuning organiseren en uitvoeren van de akoestische metingen en interpretatie m.b.t. betrouwbaarheid
  • Deltares: organiseren proefopstelling, interpretatie m.b.t. betrouwbaarheid en onderzoek diepe oppnemers 

Planning

De veldproef is uitgevoerd in 2022. De verwerking van de metingen en publicatie werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2024.