Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Verzoeting verzilting freatisch grondwater in de Provincie Zeeland

...

Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Betrokkenen vanuit Deltares: Gualbert Oude Essink, Perry de Louw, Esther van Baaren
In dit langjarig project wordt onderzoek gedaan naar de verzilting en verzoeting van het grondwater in de bovenste meters van de ondergrond onder invloed van zeespiegelstijging en een veranderend klimaat. Het hoofddoel is te kijken welke waterbeheersmaatregelen effectief zijn in het bestrijden van de verzilting in Zeeland in landbouw- en natuurgebieden. Speciale aandacht wordt gegeven aan de zogenaamde relatief dunne regenwaterlenzen in landbouwpercelen. Naast het ontwikkelen van een betrouwbaar modelinstrumentarium zal een uitgebreide meerjarige meetcampagne plaatsvinden waarmee het voorspellend vermogen van het modelinstrumentarium wordt vergroot.


Modelstudies

FRESHEM

3D zoet-zout kartering

GO-FRESH

Water Nexus STW

Salt water where possible,

fresh water where necessary

Meten &

Monitoring

International

(English site)

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

 

Image Added
Image Added

Image Added

Image Added