Child pages
  • Modelstudies

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zoet-zout Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Betrokkenen vanuit Deltares: Jarno Verkaik en Gualbert Oude Essink
Beschrijving: Eind 2009 is een casco NHI zoet-zout modelinstrumentarium (250*250m2) ontwikkeld waarmee de gevolgen van klimaatverandering (KNMI'06 scenario's), bodemdaling en zeespiegelstijging worden gekwantificeerd. Daarnaast de effecten van bovenstaande processen ook de mogelijke effecten kunnen worden ingeschat van peilbeheer (bijv. IJsselmeer) en de haalbaarheid van grootschalige oplossingsstrategieen.
Poster Salt Water Intrusion Meeting 2011 (Engels): poster
Zie ook link: www.nhi.nu

Bepaling van de toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland

Groot Geohydrolisch Onderzoek Texel

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Betrokkenen vanuit Deltares: Gualbert Oude Essink, Esther van Baaren
Beschrijving: Voor het Waterschap is in samenwerking met Witteveen+Bos een zoet-zout grondwatermodel gemaakt om de verzilting van het watersysteem beter te begrijpen. Het instrument zal gebruikt worden om mogelijke maatregelen te ontwikkelend om de verzilting af te remmen.
Rapport: Verkennende studie klimaatverandering en verzilting grondwater in Zuid-Holland
Artikel: Oude Essink, G.H.P. 2001. Density dependent groundwater flow at the island of Texel, The Netherlands. Proc. 16th Salt Water Intrusion Meeting, Miedzyzdroje-Wolin Island, Poland: 47-54.

...