Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zoutmanagement via de '€ureyeopener'

Image Added
Image Removed
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst (Neeltje Kielen
Welk zoutgehalte is voor een waterbeheerder in het kustgebied bij waterschaarste nog acceptabel? Er ontstaat meer handelingsruimte in verziltingsmanagement als eerst wordt vastgesteld of de doorspoelkosten wel in verhouding staan tot de baten van verminderde landbouw- en natuurschade. Flexibiliseren van het zoetwaterbeheer kan daarmee tot kostenbesparing leiden. Met de '€ureyeopener', een slim rekenmodel, wordt de kansrijkheid van anders omgaan met verzilting in tijden van waterschaarste in beeld gebracht en passeert een scala aan maatregelen de revue.
De extra hoeveelheid water waarover een waterbeheerder in tijden van zoetwaterschaarste beschikt door zo efficiënt mogelijk te zorgen voor zoet water in zijn beheersgebied zonder schade aan water gelieerde functies toe te brengen, waarbij voor de volgende vier aspecten in acht worden genomen:
a. de juiste benodigde kwantiteit,
b. van voldoende kwaliteit,
c. op de juiste plaats, en
d. op het juiste moment.
Rapport: Handelingsruimte Zoutbeheer

...