Child pages
  • De tool: Theorie

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Card
Composition Setup
Deck of Cards
idModulen

Card
labelOverzicht

{deck:id=Modulen} {card:label=Invoer} h2. {anchor:Invoer}Invoer Gebiedskenmerken, emissies en waterbalansen worden gebruikt als input voor de
Composition Setup
Card
labelInvoer

Anchor
Invoer
Invoer
Invoer

Gebiedskenmerken, emissies en waterbalansen worden gebruikt als input voor de KRW-verkenner.

Voor

de

invoer

maakt

de

KRW-Verkenner

waar

mogelijk

gebruik

van

externe

databases

met

beschrijvingen

van

de

hydrologie,

emissies

en

kenmerken

van

waterlichamen.

Hydrologische

informatie

kan

worden

onttrokken

aan

bestaande

SOBEK-toepassingen

voor

waterkwantiteit

of

andere

waterkwantiteitsmodellen.

De

emissiegegevens

kunnen

worden

onttrokken

aan

de

[

EmissieRegistratie

|http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx]

,

al

dan

niet

in

combinatie

met

de

EmissieModule.

Overige

gegevens,

zoals

de

inrichting

van

een

waterlichaam

of

de

verstuwingsgraad

worden

uit

lokale

databases

van

waterbeheerders

gehaald.

{card}

Deck of Cards
idModulen
Card
labelWaterbalans
Composition Setup

{deck:id=Modulen}
{card:label=Stofbalans}
h2. {anchor:Stoffenbalans}Stoffenbalans

De berekening van de stoffenbalans wordt uitgevoerd met behulp van het programma DELWAQ. DELWAQ is een waterkwaliteitsmodule (onderdeel van o.a. SOBEK en Delft-3D) waarmee stof\- en sedimenttransport in watersystemen berekend kan worden. DELWAQ is daarnaast voorzien van een uitgebreide processenbibliotheek en kan de dynamiek in een watersysteem meenemen in de berekeningen. De DELWAQ module zal onafhankelijk draaien in de KRW-Verkenner. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker een stoffenbalans kan doorrekenen die past bij de informatiebehoefte op dat moment. Zo kan de gebruiker door de instellingen van DELWAQ te wijzigen al naar gelang de behoefte en de beschikbare informatie kiezen voor een zeer snelle maar minder nauwkeurige berekening of voor langzamere maar nauwkeuriger berekeningen.


{card}

Deck of Cards
idModulen
Card
labelStofbalans

Anchor
Stoffenbalans
Stoffenbalans
Stoffenbalans

De berekening van de stoffenbalans wordt uitgevoerd met behulp van het programma DELWAQ. DELWAQ is een waterkwaliteitsmodule (onderdeel van o.a. SOBEK en Delft-3D) waarmee stof- en sedimenttransport in watersystemen berekend kan worden. DELWAQ is daarnaast voorzien van een uitgebreide processenbibliotheek en kan de dynamiek in een watersysteem meenemen in de berekeningen. De DELWAQ module zal onafhankelijk draaien in de KRW-Verkenner. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker een stoffenbalans kan doorrekenen die past bij de informatiebehoefte op dat moment. Zo kan de gebruiker door de instellingen van DELWAQ te wijzigen al naar gelang de behoefte en de beschikbare informatie kiezen voor een zeer snelle maar minder nauwkeurige berekening of voor langzamere maar nauwkeuriger berekeningen.

Card
labelEcologie

Anchor
Ecologie
Ecologie
Ecologie

Ecologische kennisregels kunnen worden gebruikt om veranderingen in EKR-scores van de vier biologische kwaliteitselementen (macrofyten, macrofauna, vissen en fytoplankton) te berekenen op waterlichaamniveau na het nemen van maatregelen. De KRW-Verkenner heeft verschillende rekenregels voor regionale wateren en Rijkswateren.

Regionale wateren

De rekenregels voor regionale wateren zijn gebaseerd op het rapport van Evers et al (2009).. De methodiek is gebaseerd op Regressiebomen. Hier zijn relaties gelegd tussen EKR-scores en verschillende waterkwaliteit- en inrichtingvariabelen. Watertypen zijn ingedeeld in clusters. Per cluster zijn rekenregels afgeleid per biologisch kwaliteits element. Hieronder wordt per cluster meer informatie gegeven.

Section
Column
width50%
Tip
titleVoor meer informatie klik op watercluster of watertype

Langzaamstromende beken (R4, R5, R6, R12)
Snelstromende beken (R13, R14, R15, R17, R18)
Sloten (M1a/b, M2, M8)
Kanalen (M3, M4, M6a/b, M7a/b, M10)
Ondiepe meren (M14, M23, M25, M27)
Diepe meren (M16, M20)
Zwak brakke wateren (M30)
Brakke tot zoute wateren (M31)

Column
width20%

Panel
borderColor3C78B5
bgColor#F8F7EF
borderWidth2px
titleBGColor#EFEFFF
borderStylesolid

Achtergrondinformatie


Rijkswateren

Op dit moment is de ontwikkeling van rekenregels voor Rijkswateren nog in volle gang. De methodiek die hier gebruikt wordt is gebaseerd op ecotopen als rekeneenheden. Een waterlichaam bestaat hierbij uit verschillende ecotopen, die elk een specifieke soortenlijst bevatten. De soorten kunnen direct vertaald worden in EKR-scores door gebruik te maken van de KRW-maatlatten. Door een oppervlaktegewogen berekening te maken wordt een soortenlijst gegenereerd (macrofauna is hierbij een uitzondering) per waterlichaam en aan de hand hiervan wordt de EKR-score berekend. Een verandering in de ecotoopcompositie door bijvoorbeeld het nemen van een inrichtingsmaatregel heeft op deze manier effect op de EKR-score. Kijk bij Archief voor meer informatie.

Panel
borderColor#000000
bgColor#A4D8F2
borderWidth1px
titleBGColor#EFEFFF
borderStylesolid
titleEcology Tool

De Ecology Tool is een stand alone programma om ecologische scores te berekenen. Het bevat dezelfde rekenregels als de nieuwe KRW-Verkenner. Download de Ecology Tool hier.

Composition Setup

{deck:id=Modulen}
{card:label=Maatregelen}

{card}
Deck of Cards
idModulen
Card
labelMaatregelen

Card
labelOverige

Image Removed

Column
Column
width60%
Section