Child pages
  • Draadwieren
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

home

Draadwieren

Algemeen

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Draadwieren

Regio

Alle continenten en klimaatsystemen

Watersysteem

meren, rivieren, kust

Factsheet opgemaakt door

Clara Chrzanowski


Draadalglandschap (W. Kolvoort). Bron: 6

Habitatbeschrijving

Draadwieren komen vrijwel overal op de wereld voor (1, 2, 3). Onder draadwieren worden drijvende of deels submers zwevende draadvormige macroalgen verstaan. Flab ("floating algae beds") staat voor clusters van algen. In het algemeen worden onder de noemer van draadwieren Waternetje (Hydrodictyon reticulatum), Darmwier (Enteromorpha spp.) en draadalgen (groenalgen, voornamelijk Cladophera) verstaan (4). Vanwege onvoldoende kennis op dit niveau wordt geen beoordeling van de soorten/ groepensamenstelling van draadwieren gedaan (3).

Draadwier/ flab is een relevante groeivorm binnen de macrophytenvegetatie en wordt beoordeeld met de deelmaatlat abundantie. Het relatieve voorkomen van verschillende groeivormen kan een goede indicator vormen voor de toestand van een waterlichaam (3)

Draadwieren zijn een normaal verschijnsel in ondiepe wateren en komen wijdverbreid voor. Bloei van draadwieren is echter een eutrofiëringsverschijnsel dat mede kan leiden tot het instorten van de onderwatervegetatie. In veel gevallen (maar niet alle!) heeft een hoge bedekkingsgraad van draadwieren een duidelijke relatie met een externe druk op het systeem, namelijk eutrofiëring. Echter, dit betekent niet automatisch dat een lage bedekking de afwezigheid van zo'n druk inhoudt. In zulke gevallen wordt hiermee in de maatlat rekening gehouden door de 'slechte' scores wel, maar 'goede en hogere' scores niet in de eindbeoordeling mee te wegen (3). 

Dosis-effect relaties

Binnen HABITAT studies voor het IJsselmeergebied is tot halverwege 2014 gebruik gemaakt van de dosis-effect relaties van het logistisch regressie model Macromij (#3). De validatie van deze kennisregels op het Markermeer (2006) bleek goed te zijn. Echter, de toenemende verbetering van het lichtklimaat en het effect van waterplanten op dit lichtklimaat, leidde in het NMIJ project tot een duidelijk verschil tussen voorspeld potentieel geschikt habitat en daadwerkelijk gekoloniseerd gebied. Op basis van een mixed model benadering zijn nieuwe kennisregels opgesteld. Meer details over de methode zijn terug te vinden in (#5). In (#6) zijn de vegelijkingen getoond tussen de effecten van stuurvariabelen op het potentieel voorkomen van doorgroeid fonteinkruid in de Macromij benadering en in de nieuwe mixed model benadering.

De mixed model dosis effect relaties zijn opgesteld op basis van doorzicht en op basis van extinctie.

Doorzicht:

P_filam_algae=1/(1+exp(-(-1.009677173+deelgebied-1.488380475*diepte_zom+0.062599049*(diepte_zom^2)-0.019458869*diepte_zom*doorzicht-9.49*E-05*strijklengte)))

Extinctie:

P_filam_algae= 1/(1+exp(-(-0.276884752+deelgebied-1.323829778*diepte_zom+0.058226538*(diepte_zom^2)-0.073627804*diepte_zom*extinctie-9.28E-5*strijklengte)))

HGI Draadwier = 1 / (1+P_filam_algae)

deelgebied = het gebiedsintercept. Dit houdt in dat een bepaald gebied een straf of bonus krijgt met betrekking tot het voorkomen van waterplanten. De straf of bonus is gebaseerd op de trainingsdataset voor de kennisregels ( - )
diepte_zom = de gemiddelde waterdiepte in de zomer (m)
doorzicht = secchi diepte (m)
extinctie = extinctiecoefficient (1/m)
strijklengte = de jaargemiddelde effectieve strijklengte met windkracht van 4 Bft of meer (m)

Er zijn benaderingen beschikbaar voor doorzicht en extinctie de lichtklimaatparameters niet gemeten zijn. Zie hiervoor de pagina's doorzicht en extinctie.

Onzekerheid en validatie

Deze dosis-effect relaties zijn gevalideerd op het Markermeer.

Toepasbaarheid

Markermeer en mogelijk ook andere zoete wateren waar weinig lange voorlanden aanwezig zijn (zoals het IJsselmeer)

Referenties

1 Wells, R.D.S, Hall, J.A. Clayton, J.S. Champion, P.D., Payne, P.D. & D.E. Hofstra (1999) The Rise and Fall of Water Net Hydrodictyon reticulatum in New Zealand. J. Aquat. Plant Manage. 37: 49-55. 

2 Enteromorpha Distribution Van den Berg M.S. & R. Pot (red). Achtergronddocument referenties en maatlatten overige waterflora ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water, 2007.

4 Persoonlijke communicatie Ruurd Noordhuis
5 Draadalglandschap Onderwaterfotografie W.Kolvoort

6 Zuidam, B. van, 2014, Upgrade kennisregels waterplanten Download pdf

7 Zuidam, B. van, 2014, Upgrade kennisregels waterplanten - bijlage Download pdf

8

  • No labels