Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Next »


Op deze pagina is informatie te vinden over:Uitgevoerde projecten


Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0

Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit

Samenvatting

In deze pilot wordt tegelijkertijd de werking van de nieuwe KRW-Verkenner getest én een landelijke prognose opgesteld van de effecten van voorgenomen maatregelen gerelateerd aan de emissie van nutriënten op de oppervlaktewaterkwaliteit van Nederland.

Auteur(s)

Joost van den Roovaart (Deltares), Erwin Meijers (Deltares), Robert Smit (Alterra), Peter Cleij (PBL), Frank van Gaalen (PBL) en Stefan Witteveen (Grontmij)

Het rapport is hier te downloaden


Innovatief Scenario Kennis Moet Stromen

Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner

Samenvatting

Het doel van dit project is een verkenning naar de mogelijke bijdrage van een aantal innovatieve landbouwmaatregelen bovenop het SGBP pakket aan de nutriënten reductie in het Nederlandse oppervlaktewater. Een aantal IP-KRW maatregelen uit het project 'Kennis met Stromen' zijn doorgerekend met de KRW-Verkenner. Aan de hand van het toepassingsgebied en het rendement van de maatregelen is de reductie van fosfaat of stikstof berekend in de Nederlandse oppervlaktewateren en vergeleken met de resultaten van het SGBP pakket uit 2027.
Het betreft de volgende maatregelen:

 • KRW08035: terugdringen fosfaatafspoeling boerenland
 • KRW08050: Puridrain (gericht op N)
 • KRW08069: dieper wortelen, meer benutten, minder verliezen (gericht op N)
 • KRW08073: inzet stikstof vanggewassen
 • KRW08091: lekken dichten in nutriëntenkringloop (gericht op P)

Op landelijk schaal dragen de maatregelen relatief weinig bij bovenop het SGBP pakket. Maar op lokale schaal kunnen reducties behaald worden tot 25% bij fosfaat en 15% bij stikstof bovenop het SGBP pakket. Als de maatregelen gecombineerd en lokaal gericht toegepast worden op hotspots kunnen ze dus een extra bijdrage leveren aan de reductie van nutriënten in het oppervlaktewater en het behalen van de KRW-doelen.

Auteur(s)

Mijke van Oorschot (Deltares)

Het rapport is hier te downloaden


Belasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland

Technische achtergrondrapportage

Samenvatting

In opdracht van de RWS Waterdienst heeft Deltares een inventarisatie gemaakt van de belastingen naar oppervlaktewater per waterlichaam. De inventarisatie is uitgevoerd voor de Nederlandse probleemstoffen en een aantal Rijnrelevante stoffen. Resultaten uit deze inventarisatie worden aangeboden ten behoeve van de gebiedsprocessen 2013 en het nationaal kader.

De KRW-Verkenner is voor dit project ingezet om de emissies uit EmissieRegistratie te verdelen over de KRW-waterlichamen. De Verkenner is voor deze inventarisatie zodanig aangepast, dat chemische stoffen doorgerekend kunnen worden. Vergeleken met de belastingen per waterlichaam berekend voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2009 - 2015, is de methodiek aanzienlijk verbeterd. Bij de huidige inventarisatie is, dankzij de KRWVerkenner, nu rekening gehouden met retentie, afbraak en voorbelasting.

Deze inventarisatie kan beschouwd worden als een pilot en kan nog verbeterd worden richting het tweede stroomgebiedbeheerplan. In dit achtergronddocument wordt de werkwijze beschreven waarop de inventarisatie tot stand is gekomen en de manier waarop de KRWVerkenner is aangepast.

Een vergelijking van de resultaten berekend met de KRW-Verkenner en de meetgegevens laat zien dat berekeningen met de Verkenner redelijk tot goede resultaten opleveren. Het overall beeld laat positieve resultaten zien voor een groot deel van de stoffen. Vooral in de Rijkswateren. Voor drie goed scorende stoffen P-totaal, koper en zink en twee slecht scorende stoffen chroom en bentazon, wordt op de vergelijking tussen berekende en gemeten concentraties ingezoomd. De KRW-Verkenner berekent ook de voorbelasting. Een van de meest opvallende zaken is de hoge voorbelasting. In 50% van de waterlichamen bestaat de belasting voor bijna 100% uit voorbelasting. In deze inventarisatie is de herkomst van de voorbelasting niet meer aan te tonen.

Aangezien het in dit project om een pilot gaat, sluit het project af met aanbevelingen waarop de input voor de KRW-Verkenner aangepast zou kunnen worden. De belangrijkste aanbevelingen zijn het inzichtelijk maken van de bronnen die verantwoordelijk zijn voor de voorbelasting en een betere validatie tussen de berekende en de gemeten concentraties. De resultaten worden gepresenteerd in tabellen en taartdiagrammen. De resultaten zijn digitaal aangeleverd aan de RWS Waterdienst.

Auteur(s)

Nanette van Duijnhoven (Deltares)
Gerlinde Roskam (Deltares)
Christophe Thiange (Deltares)

Het rapport is hier te downloaden


De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater

een analyse met regressiebomen

Samenvatting

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de analyse van 29 datasets die de biologische kwaliteit beschrijven van een achttal watertypen in Nederland: langzaam en snelstromende beken, sloten, kanalen, ondiepe en diepe meren, zwak-brakke wateren, en brak tot zoute wateren. De biologische kwaliteit van deze wateren is vastgelegd door een EKR-deelmaatlat-waarde te bepalen. Deze EKR-waarden zijn vastgelegd voor fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vissen. De datasets zijn samengesteld door Royal Haskoning en vormen een update van de datasets zoals eerder gepubliceerd in 2009.

Door drie instituten zijn deze nieuwe datasets geanalyseerd, met verschillende wiskundige methodes: regressieboom-analyse (PBL), neurale netwerken (Royal Haskoning) en neurale netwerken of PUNN's (Witteveen+Bos). Deze notitie geeft een overzicht van de door het PBL opnieuw geschatte regressiebomen. Deze regressiebomen zijn bepaald voor 29 EKR-deelmaatlatten.

Verder wordt kort ingegaan op de implementatie van de drie wiskundige methoden in de KRW-verkenner 2013. De resultaten van de regressieboom-analyse uit 2009 werden aanvankelijke als enige geïmplementeerd in de ecologische module van de KRWverkenner. Deze situatie zal veranderen in 2013. In de nieuwe situatie zullen niet één maar drie methoden gekoppeld worden aan de KRW-verkenner. Hierbij zal de PUNNmethode default worden voor de gebruikers van de KRW-software.

Auteur(s)

H. Visser (PBL)
R. Wortelboer (PBL)

Het rapport is hier te downloaden.


De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater

een vergelijking van drie modelleringstechnieken

Samenvatting

In deze notitie worden drie methoden vergeleken die voorspellingen kunnen genereren voor elk van deze 29 EKR-deelmaatlatten: regressiebomen (PBL), neurale netwerken (Royal Haskoning) en neurale netwerken of PUNNs (Witteveen+Bos). PUNN staat voor Product Unit Neural Network. Deze drie methoden worden geëvalueerd op drie aspecten: voorspel-performance, het wel of niet toelaten van biologisch onrealistische relaties, en biologisch interpreteerbaarheid van de modellen. Verder wordt bekeken of er ook watertypen/EKR's zijn die door geen van de modellen
bevredigend voorspeld kunnen worden en in hoeverre de resultaten beïnvloed worden door inschattingen van EKR-waarden. Als laatste worden de resultaten samengevat en wordt bekeken wat de software-consequenties zijn voor de KRW-verkenner.

Auteur(s)

H. Visser (PBL)

Het rapport is hier te downloaden.


De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater

zijn de voorspellingen beter geworden sinds 2009?

Samenvatting

In deze notitie geven we een inschatting van het verschil in voorspelkracht van het
oorspronkelijke ecologische model van de nieuwe KRW-Verkenner in de vorm van een
serie regressieboom-modellen en het nieuwe default ecologische model in de vorm van
een serie PUNN-modellen. Onderscheiden wordt de verbetering door gebruik van de
nieuwe dataset voor training en validatie en de additionele verbetering door de overgang
van regressiebomen op PUNN's als model-type.

Auteur(s)

P. Cleij (PBL)
H. Visser (PBL)

Het rapport is hier te downloaden.Projectteam

Het projectteam van de KRW-verkenner bestaat uit medewerkers van Deltares, PBL en Alterra. Het projectteam is verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de verschillende onderdelen van de KRW-verkenner.


Joost van den Roovaart
(Deltares)
Projectleider


Erwin Meijers
(Deltares)


Simon Groot
(Deltares)


Mijke van Oorschot
(Deltares)


Peter Cleij
(PBL)


Frank van Gaalen
(PBL)


Robert Smit
(Alterra)


Bouwteam

Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Deltares Software Center (DSC). Zij programmeren de software voor de KRW-verkenner.

Esther van Zantvoort
(Deltares)
Teamleider

Hidde Elzinga
(Deltares)
Programmeur

Elmar Kleijn
(Deltares)
Programmeur

David Rodriguez Aguilera
(Deltares)
Tester


Gebruikersgroep

De gebruikersgroep bestaat uit mensen van waterschappen, rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, instituten en universiteiten. Zij dragen bij aan het testen en vormen van de KRW-verkenner zodat er een instrument ontwikkeld wordt dat voldoet aan de wensen en actief 'in het veld' gebruikt kan worden.

Leden van het gebruikersteam

 • Frits Kragt (PBL)
 • Michiel Dirriwachter (Het Waterschapshuis)
 • Johan Bode (Peel en Maasvallei)
 • Julian Maijers (Brabantse Delta)
 • Theo Claassen (Fryslan)
 • Kees van de Ven (Noorderzijlvest)
 • Ronald Bakkum (Delfland)
 • Ronald Gylstra (Rivierenland)
 • Maarten Ouboter (Waternet)
 • Sebastiaan Schep (Witteveen en Bos voor Waternet)
 • Bert Bellert (RWS-WD)
 • Marieke Ohmv (RWS-WD)
 • Astrid Driesprong (RWS-DZH)
 • Hans Overbeek (RWS-DNH)
 • Arjen Kikkert (RWS-DNH)
 • Sandra Junier (TU-Delft)
 • Jeroen de Klein (Alterra)
 • Bart Reeze (Arcadis)
 • Roel Knoben (Royal Haskoning)
 • Gerard ter Heerdt (Waternet)
 • André de Jong (Aa en Maas)
 • Hanneke Baretta-Bekker (BarettaBekker Mariene Ecologie)
 • Barend de Jong (Witteveen + Bos)
 • Matthijs Hehenkamp (Grontmij)
 • Jonathan Lekkerkerk (Tauw)
 • Niels Lenting (DHV)
 • Piet Verdonschot (Alterra) extern adviseur/reviewer
 • Peter Goethals (Universiteit van Gent) extern adviseur/reviewer

Stuurgroep

De stuurgroep is actief betrokken bij de besluitvorming omtrent het ontwikkeltraject van de KRW-verkenner en de financiering hiervan.Leden van de stuurgroep

 • Douwe Jonkers (MinV&W - DGW) Voorzitter
 • Bas van der Wal (STOWA)
 • Harry Hosper (RWS - WD)
 • Hannie Maas (RWS - WD)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Piet Reijers (Het Waterschapshuis)
 • Theo Witjes (Witteveen & Bos, namens de ingenieursbureau's)
 • Toon Segeren (Deltares)
 • Joost van den Roovaart (Deltares) Projectleider

 • No labels