Ecological knowledge base

Grote modderkruiper - Misgurnus fossilis

Algemeen

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Grote modderkruiper - Misgurnus fossilis

Regio

Nederland, Europa

Watersysteem

rivieren, meren

Natuurparameter

vissen

HR nr

H1145

Factsheet opgemaakt door

K.E. van de Wolfshaar

Habitat beschrijving

Algemeen voorkomen

De Grote modderkruiper leeft in ondiep, stilstaand of zeer langzaam stromend water, waarin op de bodem een dikke modderlaag en veel planten aanwezig zijn. De soort wordt het meest aangetroffen in kleine wateren, vooral in poldersloten met een goede waterkwaliteit. Vaak betreft het locaties met kwelwater en/of bicarbonaatrijk water. Ook komt de soort voor in langzaam stromende rivieren en beken #1.

Voedselhabitat en strategie

Net als de Kleine modderkruiper vindt de soort zijn voedsel in de bodem, waarbij ze allerlei kleine dieren eet, zoals wormen, watervlooien, muggenlarven en kreeftjes. De vis is 's nachts actief en verblijft overdag in de bovenste bodemlaag, die behalve modder veel organisch materiaal (sapropelium) bevat #1.

Reproductie en migratie

De vis paait van maart tot eind juni op ondiepe plekken, doorgaans dicht langs de oevers in holten of onder de beschutting van overhangende begroeiing (bijvoorbeeld wilgen) of drijvende watervegetatie. Eieren worden zowel in de watervegetatie als op kaal substraat afgezet. De eitjes komen na acht tot negen dagen uit. De jonge vissen zijn na twee jaar geslachtsrijp, bij een lengte van circa 15 cm #1.

Leeftijd en mortaliteit

DOver de leeftijd van de Grote modderkruiper is niets bekend.

Dosis-effect relaties

De dosis-effect relaties voor de Grote Modderkruiper, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op de habitatkenmerken van vindplaatsen van deze vis.

Stroomdiagram


{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Bedekkingsgraad ondergedoken waterplanten| Bedekkingsgraad oevervegetatie| Stroomsnelheid| Temperatuur| Percentage ondiep water met modderbodem"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI Algemeen"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}

Dosis-effect relaties

% bedekking

HGI

0

0

50

0

50

1

80

1

80

0.5

100

0.5

Referentie: #2

% bedekking

HGI

0

0

50

0

50

1

100

1

Referentie: #2

stroomsnelheid (m/s)

HGI

0

1

10

1

30

0

Referentie: #2

temperatuur

HGI

0

0

13 - 19

0.5

19 - 21

1

21 - 24

0.5

> 24

0

Referentie: #2

% modderbodem

HGI

0

0

100

1

Referentie: #2
NB: Tot ondiep water wordt een diepte kleiner of gelijk aan 1 meter gerekend, welke bedekt moet zijn met een modderlaag van tenminste 25 cm.

Onzekerheid en validatie

(warning) Deze dosis-effect relaties zijn niet gevalideerd.

Toepasbaarheid

Deze dosis-effect relaties zijn toepasbaar op zoet water in Nederland. Op alle niet zwaar vervuilde en niet te sterk eutrofe wateren, met een brede litorale zone of andere ondiepe gedeelten, kan dit model zonder bezwaar worden toegepast. Het model is echter onvolledig door bijvoorbeeld het ontbreken van relaties over eutrofiering en verontreiniging omdat hier over te weinig gegevens bekend zijn om relaties op te stellen #3.

Voorbeeld project

Er is geen voorbeeld projekt beschikbaar.

Referenties

1 http://www.minlnv.nl/natura2000
2 Schouten, W.J.. Habitatgeschiktheid index model Grote Modderkruiper Misgurnus fossilis L.. OVB, Nieuwegein. 1992