Verzoetingverzilting freatisch grondwater in de Provincie Zeeland

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Betrokkenen vanuit Deltares: Gualbert Oude Essink, Esther van Baaren, Perry de Louw
Beschrijving: In dit langjarig project wordt onderzoek gedaan naar de verzilting en verzoeting van het grondwater in de bovenste meters van de ondergrond onder invloed van zeespiegelstijging en een veranderend klimaat. Het hoofddoel is te kijken welke waterbeheersmaatregelen effectief zijn in het bestrijden van de verzilting in Zeeland in landbouw- en natuurgebieden. Speciale aandacht wordt gegeven aan de zogenaamde relatief dunne regenwaterlenzen in landbouwpercelen. Naast het ontwikkelen van een betrouwbaar modelinstrumentarium zal een uitgebreide meerjarige meetcampagne plaatsvinden waarmee het voorspellend vermogen van het modelinstrumentarium wordt vergroot.
Poster Salt Water Intrusion Meeting 2011 (Engels): poster
Rapport (eind 2010): Verzoeting Verzilting Grondwater in de Provincie Zeeland; 3D dichtheidsafhankelijk grondwatermodel

Bepaling van de toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Betrokkenen vanuit Deltares: Gualbert Oude Essink, Esther van Baaren
Beschrijving: Voor de Provincie Zuid-Holland is een studie uitgevoerd naar de veranderingen binnen zoete grondwaterlichamen onder invloed van autonome ontwikkelingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Een 3D numeriek dichtheidsafhankelijk grondwater model is gemaakt om de effecten van menselijk ingrijpen, zoals het effect van brijnlozingen in het tweede watervoerend pakket en landaanwinningen voor de kust, te kwantificeren.
Rapport: Verkennende studie klimaatverandering en verzilting grondwater in Zuid-Holland
Artikel: Oude Essink, G.H.P., E.S. van Baaren, and P.G.B. de Louw 2010, Effects of climate change on coastal groundwater systems: A modeling study in the Netherlands, Water Resour. Res., 46, W00F04, doi:10.1029/2009WR008719

Zoet-zout Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Betrokkenen vanuit Deltares: Jarno Verkaik en Gualbert Oude Essink
Beschrijving: Eind 2009 is een casco NHI zoet-zout modelinstrumentarium (250*250m2) ontwikkeld waarmee de gevolgen van klimaatverandering (KNMI'06 scenario's), bodemdaling en zeespiegelstijging worden gekwantificeerd. Daarnaast de effecten van bovenstaande processen ook de mogelijke effecten kunnen worden ingeschat van peilbeheer (bijv. IJsselmeer) en de haalbaarheid van grootschalige oplossingsstrategieen.
Poster Salt Water Intrusion Meeting 2011 (Engels): poster
Zie ook link: www.nhi.nu

Bepaling van de toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Betrokkenen vanuit Deltares: Gualbert Oude Essink, Esther van Baaren
Beschrijving: Voor het Waterschap is in samenwerking met Witteveen+Bos een zoet-zout grondwatermodel gemaakt om de verzilting van het watersysteem beter te begrijpen. Het instrument zal gebruikt worden om mogelijke maatregelen te ontwikkelend om de verzilting af te remmen.
Rapport: Verkennende studie klimaatverandering en verzilting grondwater in Zuid-Holland
Artikel: Oude Essink, G.H.P., E.S. van Baaren, and P.G.B. de Louw 2010, Effects of climate change on coastal groundwater systems: A modeling study in the Netherlands, Water Resour. Res., 46, W00F04, doi:10.1029/2009WR008719

!texelconc_v1.png |width=500!

Duinen Solleveld

download:
memo numeriek model
aanvullende technische details
langjarige simulatie scenario 1
langjarige simulatie scenario 2

Zout-zoet inversies (achtergrondinformatie)

ppt Zoutzoetinversies
report Effect Tsunami
animation1: Salt water pocket 1 10*5
animation2: Salt water pocket 2 40*20
animation3: Salt water pocket 3 80*40
animation4: Salt water pocket 4 320*160
animation5: Salt water pocket large system, default
animation6: Salt water pocket large system, resistance layers
animation7: Salt water pocket large system, fixed concentration
animation8: Salt water finger front
animation9: Case Maldives
animation10: Case Sri Lanka