Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit onderdeel richt zich op de cumulatieve effecten van suppleties, op lange en middellange termijn, op de ecologische processen in de vooroever van de Nederlandse kustzone. Het gaat hierbij met name om de effecten van suppleties op de fysische en morfologische karakteristieken van het habitat, en de effecten van veranderingen in die karakteristieken op de bodemdiergemeenschap, de visfauna en het functioneren van de ondiepe kustzone als kinderkamer voor vispopulaties. Er wordt gewerkt aan een habitatmodel om de relaties tussen fysische omstandigheden in de vooroever en de bodemdierengemeenschap te beschrijven. Tevens wordt in samenwerking met WMR gewerkt aan beter begrip van de relatie met de visgemeenschap in de kustzone. Het doel is deze kennis te gebruiken om de lange termijn effecten van suppleties te kunnen voorspellen.

Product:

  • Rapportage volgens afspraken convenant, zie MJP voor details

   • No labels