Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit onderdeel van het programma onderzoekt of, en hoe, de ruimtelijke planning en uitvoering van suppleties (locatie/frequentie) kan bijdragen aan het maximaliseren van biodiversiteit van duinlandschappen op Nederlandse schaal, door gedifferentieerd landschapsbeheer toe te laten zonder andere functies in het gedrang te brengen. Het onderzoek is gericht op kennis waarmee vanuit planning van suppleties, de randvoorwaarden in de zeereep voor het beheer van de achterliggende duinen kan worden geoptimaliseerd.

In 2019 is dit onderzoek afgerond met een eindrapportage. In 2020 is nog sprake van korte adviezen en ondersteuning (zoals het geven van presentaties)


  • No labels