Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De analyses van de effecten van suppleties worden voortgezet. Deze leveren veel inzicht t.b.v. optimalisatie van het kustonderhoud. Het betreft niet alleen de morfologische respons, maar ook de ecologische respons op een suppletie. De verkregen inzichten zijn een basis voor de Richtlijn Suppleren.

C1. Meerjarig monitoringsplan suppleties

In 2020-2021 wordt een integraal plan voor morfologische en ecologische monitoring ontwikkeld, gericht op zowel de monitoring als de evaluatie van suppleties. Hierin willen we samenwerken met de reguliere ecologische monitoring van de kust die namens LNV wordt gedaan door WMR, in afstemming met het Omgevingsteam Kustlijnzorg  

Product:

 • Bijdrage aan integraal plan monitoring suppleties

 

C2. Morfologische analyse effecten suppleties 

Inzicht in de herverdeling van suppletiezand is relevant in verband met de effectiviteit van suppleties op de schaal van het hele kustsysteem. Hiervoor worden de monitoringsgegevens opgeslagen en geanalyseerd. Voor de opslag gaat het in 2020 om de locaties Ameland ZW; Vlieland Oost; Callantsoog; Domburg; Westkapelle; Vlieland Midden; Texel Noord; Julianadorp. Deltares zal de data opvragen en datarapportage evaluaties leveren in ppt. Voor deze locaties wordt ook een update van de evaluatievragen geleverd. Voor de Kop van Schouwen is er sprake van een zelfstandige rapportage.

Nieuw op de agenda in 2020 is het onderwerp backscatter. Hiervoor wordt een eerste uitwerking van één opname van Kunstgenese 2.0 opgepakt, om toepassing van deze techniek t.b.v. suppleties verder te bekijken. Een meeting wordt georganiseerd over het PhD-werk van Timo Gaida met RWS (zowel vanuit WVL, als CIV, als meetdienst).

Producten:

 • Data op orde
 • Rapportage Kop van Schouwen (omvang bepalen in najaar 2020)
 • Tussenrapportage geulwandsuppletie Ameland ZW
 • Memo en bijeenkomst m.b.t. Backscatter
 • Bijdrage aan co-analyse onder Interreg

 

C3. Richtlijnen ontwerp

De Richtlijn Suppleren zal een volledig overzicht geven van de kennis van de ontwikkeling van suppleties. Het overzicht wordt gemaakt vanuit de vraagkant: wat willen we van deze suppleties weten ten behoeve van nieuw te plannen suppleties? De focus ligt op de 14 van 42 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Kust 2020-2024 10 januari 2020 veranderingen van het kustprofiel en, indien mogelijk, de ecologische respons. Eerst worden waargenomen veranderingen en de al dan niet aanwezige relatie met (vooroever)suppleties beschreven. Pas daarna volgt het beredeneren van de betekenis voor de kustfuncties. 

Product:

 • Bijdrage aan rapportage van Rijkswaterstaat.

 

C4: Menselijke sedimentstromen kustfundament

Het gaat er in het bijzonder om de zandverspreiding als gevolg van baggeren t.b.v. vaarroutes in beeld te brengen en om eventuele meekoppelkansen te onderzoeken. Hiervoor is nog geen nadere invulling afgesproken, noch apart budget afgesproken.


C5. Versteiling kust en de risico's daarvan

Hiervoor is nog geen nadere invulling afgesproken, noch apart budget afgesproken. Wel worden de eerste stappen hiervoor gezet in product B1 (sedimentbalans Nederlandse kust)

 

C6. Beschikbaar zand

Om zandvoorraden voor de toekomstige suppletiebehoefte goed in beeld te hebben wordt sinds 2019 gewerkt aan een update van het Delfstoffen Informatiesysteem (DIS). Dit bleek nodig omdat de druk op de wingebieden groter wordt en er onvoldoende inzicht is in de potentiele wingebieden. Het DIS zal inzichtelijk maken waar en op welke diepte er geschikt zand beschikbaar is om nu en in de toekomst te kunnen winnen. De afronding is gepland in 2022. 

Producten:

 • Memo over de ontwikkeling van het Delfstoffeninformatiesysteem 3.0 die een vergelijking geeft tussen het bestaande DIS en de in ontwikkeling zijnde nieuwe versie.
 • Voxelmodel voor Zeeland (voxelmodel, winbaarheidsgrids, memo)
 • Kartering van de seismiek tot ~Katwijk/Zandvoort
 • Verkenning mogelijkheden updatebaarheid (memo)
 • Inventarisatie potentiele uitbreidingsmogelijkheden DIS 3.0 (memo)

 

C7. Onderwaterkeringen 

Een vastgelegde methode voor detectie van onderwaterbestorting bestaat op dit moment niet. Daarnaast zijn er vragen op het vlak van beoordeling van de geostabiliteit van onderwateroevers van waterkeringen voor zettingsvloeiing. Om tot een eenduidige manier van meten, beoordelen, beheren en monitoren van onderwateroevers van waterkeringen te komen wordt er gewerkt aan een handboek. 

Producten:

 • (concept) handboek (gezamenlijk met WVL),
 • sessie met de waterschappen (en andere betrokkenen)
 • No labels