Voor het onderhoud van de kust worden er jaarlijks suppleties uitgevoerd. Binnen het programma Beheer en Onderhoud van de Nederlandse kust (B&O kust) wordt daarom onderzocht hoe deze zandsuppleties en het gehele kustsysteem zich gedragen. Sinds 2019 wordt er binnen het programma ook gewerkt aan het in kaart brengen van de zandvoorraden die nodig zijn voor het kustonderhoud. Dit wordt gedaan door een ondergrondmodel, het Delfstoffen Informatiesysteem (DIS), te maken voor het gebied op zee waar zand gewonnen wordt, tussen de doorgaande -20 m lijn en 12 mijlgrens. Het DIS geeft informatie tot 12 meter diepte over de afzettingen die in de ondergrond aanwezig zijn: zand, klei of veen. Aanwezigheid van klei- of veenlagen kunnen storend zijn, en daarmee een beperking opleveren voor de zandwinning. Voor suppleties is de korrelgrootte van zand belangrijk en het DIS geeft informatie over de aanwezigheid van grover of juist fijner zand in het ondergrondmodel.

Aan het DIS wordt al sinds 2010 gewerkt door Deltares en TNO op initiatief van Rijkswaterstaat. Sindsdien is het model meerdere keren verbeterd, de meest recente versie van het model, dat het gehele gereserveerde zandwingebied bestrijkt, is DIS 2.1 uit 2018. Momenteel wordt gewerkt aan een grote update van het model, DIS 3.0, waarbij ook seismische data wordt meegenomen. Tijdens het werken aan versie 3.0 is besloten om een extra lithoklasse toe te voegen, waarna versienummer 3.1 wordt gehanteerd. Het in 2020 opgeleverde model voor Zeeland is in 2023 geupdate naar versie 3.1. In de komende jaren wordt verder noordwaarts langs de kust gewerkt aan DIS 3.1.

De modellen DIS 2.1 en DIS 3.0 (voor Zeeland) en DIS 3.1 (Zeeland en Zuid-Holland) zijn hieronder te downloaden, inclusief de bijbehorende rapportages en metadata. Van beide modellen zijn een voxelmodel en zogenaamde winbaarheidsgrids beschikbaar (voor Zeeland 3.1 worden de winbaarheidsgrids nog toegevoegd), voor DIS 3.0 en DIS 3.1 is ook een geologisch lagenmodel beschikbaar. Achtergrond informatie over deze typen data is te vinden in de rapportages.


Rapportages

DIS 3.1 Zuid-Holland lagen en voxelmodel (2022)

DIS 3.0 Zeeland - Een vergelijking met DIS 2.1 (2020)

DIS 3.0 Voxelmodellering Zeeland (2020)

DIS 3.0 Lagenmodellering Zeeland (2020)

Update Delfstoffen Informatie Systeem - DIS 2.1 (2018)

De update van het delftstoffeninformatiesysteem voor het NCP (2014)

Zandwinstrategie - naar een beslissingsondersteunend systeem voor mariene zandwinning (2012)

Uitbreiding van het delfstoffeninformatie systeem voor het NCP (2010)

Ontwikkeling van een delfstoffeninformatiesysteem voor het NCP (2010)


Modelbestanden

Metadata modellen.xlsx


- DIS 3.1

DIS 3.1 lagenmodel


DIS 3.1 - Zeeland Voxelmodel 2023

DIS 3.1 - Zuid-Holland Voxelmodel 2022

DIS 3.1 - Zuid-Holland winbaarheidsgrids 2022- DIS 3.0

DIS 3.0 - Zeeland Lagenmodel 2020

DIS 3.0 - Zeeland Voxelmodel 2020

DIS 3.0 - Zeeland winbaarheidsgrids 2020


- DIS 2.1

DIS 2.1 - Voxelmodel

DIS 2.1 - Winbaarheidsgrids


Links

Helpdeskwater

Zandwinstrategie op zee (rijkswaterstaat.nl)

DIS op dinoloket

Ruimtegebruik Noordzee


Voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van het DIS is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door het downloaden en gebruiken van het DIS verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Het DIS is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, het DIS is ontwikkeld om inzicht te krijgen in regionale zandvoorraden en niet geschikt op kleinere schaal, zoals het niveau van individuele zandwingebieden. Er kunnen geen rechten aan de informatie uit het DIS ontleend worden en het gebruik van het DIS is voor uw eigen risico.

Het DIS mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) Rijkswaterstaat, Deltares en TNO kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

Rijkswaterstaat, Deltares en TNO aanvaarden geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie uit) het DIS.

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op of via deze website verstrekte informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berust bij en wordt voorbehouden door Rijkswaterstaat en/of Deltares en/of TNO. Hergebruik van de op deze website gepresenteerde informatie is enkel toegestaan met bronvermelding.

  • No labels