Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit deelprogramma bestrijkt het gehele kustsysteem (Hollandse kust, Wadden en Schelde). Specifieke vragen voor de deelsystemen die gevormd worden door zeegaten en eilandkoppen is, vanwege de grote complexiteit (en de veel grotere invloed van getijwerking) een apart deelprogramma (zie 4.). Daarbinnen worden ook de denkmodellen over de werking van elk
kustvak opgesteld.

Het doel van dit programma is om inzicht in de morfologische toestand en werking van de Nederlandse kust te ontwikkelen. Dit omvat:

a. Kennis van de ondergrond, onder te verdelen in kennis over de geologische opbouw (inclusief bodemsamenstelling en aanwezigheid van harde lagen) en kennis over de bodemdaling.

b. Toestand en autonome ontwikkeling morfologie.

c. Invloed van ingrepen (vooral suppleties en zandwinning). Hieronder vallen ook:

  • Vanuit evaluaties van suppleties komen tot een Richtlijn Suppleren.
  • Inzicht in locaties en hoeveelheden beschikbaar zand in de Noordzee.
  • Invloed van bebouwing op zandtransporten naar de duinen.
  • No labels