Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doel van dit deelprogramma is het ontwikkelen van kennis over de effecten van zandsuppleties op het kustecosysteem. De kennis wordt toegepast in programmeren, ontwerp en uitvoeren van suppleties om negatieve effecten te minimaliseren en positieve effecten te versterken. Deze werkwijze zal verankerd worden via vergunningen en beheerplannen in het kader van de wet natuurbescherming  door andere onderdelen van RWS en wordt opgenomen in de Handreiking suppleren.

Het huidige convenant met natuurorganisaties loopt t/m 2021. Het onderzoek gericht op Wadden en Duinen is in 2019 afgerond. Binnen het convenant rest daarna nog het onderdeel vooroever. Voor dit onderdeel is de leidende vraag of de ecologie ter plaatse van de vooroever (van strand tot -10 m NAP) gevoelig is voor suppleties en, zo ja, op welke manier. 

  • No labels