De pilot bij Rivierenland is gericht op een integrale gebiedsregeling voor het Linge hoofdsysteem met de 3 hoofdgemalen (Kuijk, Van Beuningen en Kolff). De sturing wordt geoptimaliseerd in minimaal twee varianten: op het energieverbruik en op de energiekosten. Deze varianten zullen vergeleken worden met het daadwerkelijke peilbeheer over een historische periode, zodat niet alleen energieverbruik en –kosten, maar ook peilverschillen en andere effecten vergeleken kunnen worden. In alle pilots wordt bepaald op welke wijze de eventuele flexibiliteit in het watersysteem aangeboden en verhandeld kan worden op een geschikte energiemarkt (bijv. APX day ahead markt). In vergelijking met andere pilots heeft deze pilot twee complicerende factoren, die deze pilot extra interessant/uitdagend maakt:

De serieschakeling van stuwen in de boven-Linge.

De aanvullende eis om de vispasseerbaarheid van het Kolffgemaal te verbeteren. Hiertoe moet het gewenste spuivolume tijdens een laagwaterperiode zodanig afgevoerd worden, dat de spuiperiode precies doorloopt tot de kentering bij het Kolffgemaal. De huidige praktijk is vaak dat de spuiperiode eerder afgebroken wordt, zodra het waterpeil tot het gewenste peil gezakt is, maar dan kunnen vissen het Kolffgemaal niet stroomopwaarts passeren.

Ten slotte zal in deze pilot ook beoordeeld worden op welke wijze de RTC Tools 2.0 software component het beste aangesloten kan worden op de Centrale RegelKamer van WSRL. Na de pilot fase zou de integrale gebiedsregeling uitgebreid kunnen worden met de kleinere poldergemalen om de beschikbare berging in het totale watersysteem beter te kunnen benutten.

We voorzien de volgende hoofdactiviteiten in deze pilot (analoog aan het projectvoorstel):

  • Stap 1 is de bouw van een snel intern (hydrologisch en hydraulisch) simulatiemodel in RTC-tools, ten behoeve van de anticiperende regeling volgens het functioneel ontwerp van Deltares rapport 1221183. Hierbij gaan we ervan uit dat het waterschap een bestaand Sobek RR+CF model heeft van het volledige stroomgebied, dat we automatisch ombouwen naar een (veel grover en op hoofdlijnen) model. Kalibratie van dit model in max 5 dagen aan de hand van Sobek model en eventueel beschikbare meetreeksen.
  • Dit RTC model draait in een FEWS omgeving die fungeert als data integrator en test-omgeving. Dit alles in offline en standalone bureau-opstelling.
  • We schrijven ten slotte een (beknopt) plan van aanpak voor verdere implementatie tot een volledig operationeel systeem.


Pilot rapportage Rivierenland_def.pdf

  • No labels