Het GAIA Ambassadeurs Netwerk

Deltares is 1 van de negen organisaties die deelnemen aan het GAIA Ambassadeursnetwerk (GAN), opgericht door GAIA. De ambassadeurs zijn directeur bij hun organisatie, de contactpersoon is steeds een aardwetenschappelijk of technishc opgeleide vrouw uit het bedrijf.

GAN3 van start gegaan

De tweede periode van GAN liep van 2008 tot 2010. Op 1 januari 2011 is de derde periode van GAN van start gegaan. Veruit de meeste organisaties die deel uit maakten van GAN2 zullen ook deel uit maken van GAN3. Ook zullen een aantal nieuwe organisaties uitgenodigd worden zich bij het netwerk aan te sluiten.

Loopbanen van vrouwen verdienen meer aandacht

De resultaten van een in 2004 afgerond onderzoek naar de loopbanen van vrouwen en mannen in de aardwetenschappen liet o.a. zien dat vrouwelijke aardwetenschappers in de hogere echelons van de bij dit onderzoek betrokken organisaties sterk waren ondervertegenwoordigd. Het onderzoek gaf twee aangrijpingspunten voor aanbevelingen en beleid om dit te veranderen: de arbeidsorganisaties en de vrouwelijke aardwetenschappers zelf.

In november 2004 hebben Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, TU Delft, TNO, WL | Delft Hydraulics, KNMI, RIZA, SHELL, NAM, Fugro en Grontmij een convenant ondertekend, waarin zij de resultaten van het loopbaanonderzoek onderschrijven en aangeven het onderzoek te zullen aangrijpen om over te gaan tot actie. Met het tekenen van het convenant maken zij deel uit van GAIA's Ambassadeurs Netwerk.

De activiteiten van GAIA's Ambassadeurs Netwerk

Na positieve reacties van zowel contactpersonen als ambassadeurs is in de herfst van 2007 besloten het project voor te zetten ook al liep de initiële subsidie van de EU maar door tot aan het eind van 2007. Zowel Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, TU Delft, TNO, Deltares, Waterdienst, KNMI, Shell, Fugro en Grontmij hebben besloten door te gaan. Met hun bijdrage van ** euro werd het mogelijk gemaakt de activiteiten van het netwerk te kunnen voortzetten in de periode 2008-2010.

In de periode 2008-2010 worden/werden er in totaal 6 jaarlijkse activiteiten/workshops georganiseerd. Specifiek twee activiteiten voor de ambassadeurs, twee voor de contactpersonen en twee voor GAIA-leden en andere technisch opgeleide vrouwen werkzaam bij de deelnemende bedrijven. In twee van deze activiteiten zullen ook P&Oers/HR-adviseurs betrokken worden, mogelijk eenmaal samen met de ambassadeurs en eenmaal met de vrouwelijke werknemers.

Het plan is om de ambassadeurs een meer prominentere rol te laten spelen tijdens een van de activiteiten. Elk deelnemend bedrijf wordt eenmalig gastorganisatie voor een activiteit. Concreet betekent dit dat het bedrijf de locatie en faciliteiten voor de activiteit verzorgt. Tijdens de activiteit krijgt het bedrijf tevens de kans zich te presenteren voor de deelnemers. De GAIA-ambassadeursnetwerkcommissie zal de gastorganisatie voor deze activiteit helpen met ideeën en het uitwerken ervan.