Terug naar hoofdpagina DijkerosieGebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.Publicatie Rode Draden

Rode draad overstroming door dijkerosie

Rondom bekledingen/dijkerosie vindt continue kennisontwikkeling plaats en worden innovaties en kennis (door)ontwikkeld. Het 'Rode draad overstroming door dijkerosie' document beschrijft de (gewenste) kennis- en innovatieontwikkelingen met de meeste impact op de reductie van overstromingskansen door dijkerosie. Het document biedt bovendien een overzicht van de recente ontwikkelingen en de fase waarin deze zich bevinden. De rode draden gaan uit van generieke gebiedsspecifieke kenmerken waardoor continu de nadruk ligt op toepassing van kennis en innovaties in de praktijk van beoordeling- en versterkingsprojecten. Het document is opgesteld in een samenwerking van DIV, HWBP, Rijkswaterstaat WVL en Deltares en wordt jaarlijks aangepast met de resultaten van lopende onderzoeken.  

De rode draad overstroming door dijkerosie is een conceptversie die dit jaar nader wordt uitgewerkt. Heb je op- of aanmerkingen, aanvullingen, voel je vrij deze door te geven aan d.smeenge@zuiderzeeland.nl Actuele kennisdocumenten

Evaluatierapport Dubbele Dijk

Niet één, maar twee dijken borgen de veiligheid van het achterland. Eén van beide keringen is de primaire kering. Tussen beide dijken ontstaat een nieuw zone die kan worden ingericht voor zilte landbouw, natuur en/of recreatie. Het concept heeft drie varianten: bestaande dijk met achterlandkering, bestaande dijk met voorlandkering of golfbreker en bestaande dijk met ervoor liggende schermdijk. Toetsingscriteria en ontwerp stonden centraal in het onderzoek.Lopende kennis- en innovatieprojecten

Raamwerk Dijkerosie

Beschrijving: Teneinde de overstromingskans ten gevolge van de diverse dijkerosieprocessen beter in te kunnen schatten, wordt in 2024 een vervolg gemaakt met de opstelling van een raamwerk waarin ná de diverse initiële mechanismen ook de mogelijke vervolgprocessen worden beschouwd, tot en met de ontwikkeling van een bres (doorbraak).

Het raamwerk focust op de beschrijving van de fysische processen die kunnen optreden, waarbij geldt dat er meerdere processen kunnen optreden die uiteindelijk allemaal tot een bres kunnen leiden. Aan de hand van casussen wordt dit concreet gemaakt voor uiteenlopende typen dijken in verschillende gebieden.

Na de fysische beschrijving volgen pas de schematisering, modellering en doorrekening met concrete parameterwaarden. Het raamwerk helpt daarbij om kennisleemtes te identificeren (Voor welke onderdelen is er (nog) geen model? Hoe breed is de empirische basis waarop modellen zijn gekalibreerd? Welke versimpelingen vinden plaats en in hoeverre beschrijven deze de werkelijkheid? Enz.)

Het mag duidelijk zijn dat dit een groeidocument is, omdat de kennis en modellering ten aanzien van vervolgprocessen sterk in ontwikkeling zijn.

Kansen of belangrijkste conclusies: Het document (tussenproduct eind 2023) biedt een overzicht van de inmiddels beschikbare inzichten in de fysische processen van dijkerosie tot en met bresontwikkeling. Hiermee zijn bepaalde faalpaden als meest kansrijk aan te merken, terwijl ook bepaalde vervolgprocessen uitgesloten zullen kunnen worden, afhankelijk van het verhaal van de dijk. In 2024 vindt verdere uitwerking plaats, evenals toepassing in cases.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: Deze kennis is generiek toepasbaar.

Contactpersoon: Myron van Damme (RWS-WVL) en André Koelewijn (Deltares)

  • No labels