Terug naar hoofdpagina DijkerosieGebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.Actuele kennisdocumenten

Handreiking Rijke Dijk

Een rijke dijk is een dijk met een natuurlijkere overgang tussen de zee en de dijk. Onderzocht werd welke materialen en maatregelen hieraan bijdragen, wat het effect is op de sterkte van de dijk, wat de maatschappelijke meerwaarde is en op welke locaties dit toepasbaar is.
Factsheet Rijke Dijk


Lopende Kennis- en Innovatieprojecten

Kweldervegetatie in de Deltagoot

Beschrijving: In de Deltagoot van Deltares is onderzoek gedaan naar de invloed van kweldervegetatie op de golfbelasting op dijken en de erosie van het voorland. Het is gericht op het kwantificeren van de invloed van de vegetatie op de kwelders (schorren genaamd in Zeeland) op de golfbelasting. Tevens is gekeken naar de invloed op de erosie bij de teen van de dijk, de aan de zeezijde gelegen klif en het voorlandoppervlak. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Wetterskip Fryslân, met financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), om specifieke kennisleemtes in te vullen die thans het verdisconteren van de invloed van kweldervegetatie op het waterkeringssysteem in de weg staan.

De resultaten uit het onderzoeken worden gebruikt om een handreiking op te stellen voor het verdisconteren van kweldervegetatie bij het ontwerp van een dijkrenovatie en aanbevelingen voor het rekenen met de vegetatiemodule van SWAN.

Kansen of belangrijkste conclusies: De eerste resultaten worden halverwege 2024 verwacht.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: Dijken met kwelders (Waddenzeegebied) en schorren (Zeeland).

Contactpersoon: Mark Klein Breteler (Deltares)

Nader informatie: 


  • No labels