Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder vind je pagina's met de presentaties die tijdens verschillende POVM bijeenkomsten zijn gegeven. Voor een drietal on-line gebruikersbijeenkomsten die in 2020 plaatsvonden en voor een on-line bijeenkomst over 'opbarsten' vind je bovendien een complete registratie van beeld en geluid en een uitgebreid verslag.  Doel van de drie gebruikersbijeenkomsten in 2020 was om actief kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de POVM publicaties en de daaraan gerelateerde kennisdocumenten. Daarbij was er ook gelegenheid om eigen vragen, ervaringen en ‘best practices’ in te brengen en om zaken te bediscussiëren. De relevante vragen, antwoorden, geïdentificeerde kennisleemtes en ‘best practices’ die voortkwamen uit deze bijeenkomsten zijn vervolgens ook op dit gebruikersplatform gepubliceerd. 

Vanaf 2022 is een vervolg van de gebruikersbijeenkomsten voorzien, onder de vlag van DIV. Aanmelden voor de (nog te plannen) vervolgbijeenkomsten is mogelijk door een email aan div@wsrl.nl.  In deze email dan graag aangeven welke publicaties je gebruikt of wilt gaan gebruiken, welke  (technisch inhoudelijke) vragen of opmerkingen u daarbij eventueel heeft en welke verdere ervaringen en ‘best practices’ je eventueel zou willen inbrengen. Heb je nog weinig eigen ervaring met het toepassen van de publicaties, maar heeft u wel interesse in deelname? Meld je dan ook aan.Gespreksverslagen


  • No labels