Systeemverkenning Ruimte en OndergrondHOME
Achtergrond
Downloads
Engels

Wat is het?

Systeemverkenning Ruimte & Ondergrond is een methodiek die het gesprek tussen experts van verschillende pluimage begeleidt en registreert. Het schema is het overzicht van het stedelijk systeem: het brengt de “bovengrondse” lagen van mensen, metabolisme (kringlopen), gebouwen, openbare ruimte en infrastructuur in relatie tot de
“ondergrondse kwaliteiten” van civiele constructies, water, energie en bodem. Het is verwant aan het Japanse LEAN denken dat door de focus te leggen op kwaliteit, directe communicatie en het maken en nakomen van duidelijke afspraken en dus niet op onmogelijkheden, fouten voorkomt. Door deze verkenning vroeg in het ontwikkelproces te doen kun je slimmer produceren.

Waarvoor is het te gebruiken?

De systeemverkenning ruimte en ondergrond is bedoeld voor projectteams van stedelijke ontwikkeling. Het begeleidt het gesprek tussen mensen van de technische en natuurlijke randvoorwaarden met de bovengrondse specialisten van de sociaal economische wensen. Het biedt een systeemoverzicht waardoor ieder in het gesprek een plek heeft en er gezocht kan worden naar slimme verbindingen. Door de ondergrond mee te wegen (zie achterkant) en systematisch alle informatie bijeelkaar te brengen en door te nemen in het planproces, kan er slimmer ontwikkeld worden. Slimmer kan leiden tot klimaatbestendiger (denk aan de wateropgave), tot energiezuiniger (bodemenergie), duurzamer (het identificeren van kringlopen) en ook goedkoper (door eerder baten en lasten,
en problemen in beeld te hebben). 

Hoe te gebruiken?

Het overzicht hieronder wordt ingevuld door de projectpartners en experts from vanuit de boven- en ondergrond in een workshop van ca een halve dag. De workshop wordt voorbereid door de experts, die gechecked hebben we;ke thema's van belang zijn voor het projectgebied en de directe omgeving. De workshop begint met een introductie van het plan (gewoonlijk een stedelijke (her)ontwikkelingsopgave). Vervolgens worden introducties gegeven op de ondergrondse tehma's, hoe deze van belang zijn voor het project. Dan volgt een gezamenlijke inventarisatie van kansen, opgaven, aandachtspunten. deze punten worden ingevuld in het schema en de eerste ideeën voor oplossingen of integratie in het ontwerp worden uitgewisseld. uiteindelijk moeten er verbindingen tussen de mensen van boven- en ondergrond worden gelegd, actiepunten voor het vervolg worden gezamenlijk opgesteld.

Figuur: Systeemverkenning ruimte en ondergrond

Wie hebben het ontwikkeld?

De systeemverkenning is ontwikkeld in samenwerking tussen Deltares, TUD, TNO, het Ministerie van IenM, de gemeente Rotterdam en SKB.

Meer informatie?

Linda Maring
+31 (0) 620826140
linda.maring@deltares.nl  Fransje Hooimeijer
+31 (0) 624555315
F.L.Hooimeijer@tudelft.nl

  • No labels