Projectbeschrijving

Programma

Systematisch en risk based management van publieke assets in de GWW sector, zoals dijken, kunstwerken, en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. Daarmee blijven efficiencykansen onbenut. De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden.

Kennis over, ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen, waardoor informatie, kennis ontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveaus elkaar onvoldoende versterken. Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het in stand houden van functies in het publieke domein.

ROBAMCI is een programma met als doel om het in stand houden van functies in het publieke domein te faciliteren met best practices, kennis, methoden en tools, en daarmee transparantie en significante efficiencywinst te bereiken in de kosten van aanleg, beheer en onderhoud, geillustreerd met een business case voor toepassing in de GWW sector.

Organisatie

Het consortium bestaat uit deelnemers van overheid, bedrijfsleven kennisinstellingen. De interne programma organisatie bestaat uit een projectleider, een projectgroep en de deelprojectgroepen per werkpakket of case studie. De projectgroep bestaat uit de projectleider en de trekkers van werkpakketten en case studies. De deelprojectgroepen bestaan uit deelnemers van verschillende partners, en de beheerder van de infrastructuur die in de betreffende case wordt beschouwd. Het programma heeft een belangrijke verbinding met de stichting Flood Control IJkdijk (FCIJ) en de samenwerking past tevens in de doelstellingen van het Nationaal kennisprogramma Water en Klimaat (NKWK). Voor FCIJ is risk based assetmanagement het samenbindend principe voor het dijkbeheer van de toekomst. Voor NKWK is adaptatie en assetmanagement een van de actielijnen voor verschillende maatschappelijke uitdagingen, waaronder de vervangingsopgave van de kunstwerken. De verbinding met FCIJ is georganiseerd voor het deel van het programma wat waterkeringen betreft. Dat deel wordt onder de vlag van FCIJ uitgevoerd.

Deelnemende organisaties

De betrokken actoren in dit programma bestaan uit kennisinstellingen (Deltares, TNO), bedrijven en overheden, de zogenaamde “gouden driehoek”. Samenwerking tussen de actoren binnen dit project is aantrekkelijk omdat zij tezamen een compleet beeld hebben in relevante data, kennis en praktijkervaring. Daarnaast kan gezamenlijk een integrale risk based assetmanagement aanpak ontwikkeld worden en in de praktijk worden toegepast.

Voor een volledig overzicht kunt u gaan naar: http://v-web002.deltares.nl/robamci_wiki/  (hierna kunt u zelf een account aanmaken om volledig toegang te krijgen op deze informatie pagina)

Voortgang en resultaten

Voor een overzicht van voortgang en resultaten kunt u gaan naar: http://v-web002.deltares.nl/robamci_wiki/index.php?title=Downloads  (hierna kunt u zelf een account aanmaken om volledig toegang te krijgen op deze downloadpagina)

  • No labels