Zoutmanagement in zoektocht naar zouttolerante aardappel

 

Korte beschrijving project

In veel kustgebieden is zoet water tamelijk schaars en de beschikbaarheid voor landbouwdoeleinden beperkt.

Door de voorspelde klimaatverandering en toekomstige stijging van de zeespiegel, dreigt de beschikbaarheid van zoet grond- en oppervlaktewater verder af te nemen. Een mogelijke oplossing is het beperken van de landbouwwatervraag door de zouttolerantie van aardappelen te vergroten.

Aardappelveredelaar C. Meijer B.V. en onderzoeksinstituut Deltares testen op een proefperceel in Zeeuws-Vlaanderen de zouttolerantie van een aantal aardappelrassen. Dat gebeurt door de groei en ontwikkeling van de aardappelplanten te volgen onder verschillende vormen van zoutwatermanagement in combinatie met het monitoren en modelleren van het zout in het bodem-watersysteem. Dit veldexperiment wordt uitgevoerd gedurende twee groeiseizoenen waarvan de eerste in 2015 was. Het resultaat daarvan is een selectie van aardappelrassen op basis van hun tolerantie voor zout. In het groeiseizoen van 2016 zullen de aardappels aan nog meer vormen van zoutwatermanagement worden blootgesteld.

Aanvullend zal Deltares in kaart brengen welke gebieden in de provincie Zeeland specifiek geschikt zijn voor de teelt van zouttolerante aardappelen. Daarvoor worden de resultaten gebruikt uit het FRESHEM-project  dat vanuit een helikopter de diepte van het zoete en zoute grondwater in de Zeeuwse bodem in kaart brengt.

 

Het projectteam

Het projectteam bestaat uit de volgende personen:

Guus Heselmans (C. Meijer B.V.)

Corstiaan Kempenaar (C. Meijer B.V.)

Jean-Pierre Wesemael (Saeftinghe Zilt)

Vincent Klap (Provincie Zeeland)

Perry de Louw (Deltares)

Joost Delsman (Deltares)

Sheila Ball (Deltares)

André Cinjee (Deltares)

Edvard Ahlrichs (student VU-Amsterdam)

 

Resultaten groeiseizoen 2015

Voor een zoet perceel en een zout perceel is de groei van verschillende aardappelrassen gevolgd, als ook het vocht- en zoutgehalte in de wortelzone. De eerste resultaten van het groeiseizoen 2015 zijn veelbelovend. De verschillende aardappelrassen laten verschillen in zouttolerantie zien en op basis hiervan zijn aardappelrassen geselecteerd die worden ingezet voor de uitgebreidere proef in het 2e groeiseizoen 2016. De monitoringgegevens laten zien dat het lastig was om bij aanvang van het groeiseizoen het gewenste zoutgehalte te realiseren in de wortelzone. Door het extreem droge voorjaar losten de gestrooide zoutkorrels nauwelijks op. Vervolgens is extra irrigatie toegepast met brak water waardoor eind juni het zoutgehalte goed begon op te lopen. Vrijwel direct begonnen een aantal aardappelplanten zoutschade te vertonen aan het loof. De resultaten en ervaring van dit 1e groeiseizoen worden gebruikt om voor het groeiseizoen 2016 een verbeterd zoutmanagement te voeren, het hydrologisch systeem nog gedetailleerder te monitoren, als ook de groei van de aardappelen.

Op 9 september 2015 werd een demodag gehouden op locatie. De eerste resultaten van het groeiseizoen 2015 werden gepresenteerd voor een publiek van ongeveer 30 personen van het waterschap, provincie, rijk, agrariërs, VU, en Zilt Proefbedrijf uit Texel. Er waren verschillende journalisten aanwezig die verslag hebben gedaan van de demodag in verschillende dag- en weekbladen.

 

Stand van zaken groeiseizoen 2016

Momenteel zijn we druk bezig met het opzetten van de proef voor het groeiseizoen. Er is nieuw meetapparatuur aangeschaft dat momenteel in het lab wordt gekalibreerd. Dit keer worden de aardappels aan drie verschillende zoutconcentraties onderworpen (zoet, EC=5 mS/cm, EC=7-8 mS/cm). Inmiddels zijn de eerste bodemmonsters alweer genomen en zijn de eerste zoutkorrels gestrooid.

 

Media:

Aardappelwereld 2015-11

Nieuwe Oogst sept 2015

PZC 10-09-2015 zilte pieper

 

Voor meer info:

Perry de Louw, Perry.delouw@deltares.nl

Guus Heselmans, GuusHeselmans@meijer-potato.com

 

 

 

Links het zoute perceel en rechts het zoete perceel. De zoutschade is duidelijk aan het bruine loof te herkennen

 

 Demonstratie van de oogst en uitleg van de resultaten tijdens de demodag van 9 september 2015

  

Herstel van het meetnet

 

 De spuiten vullen zich langzaam met bodemvocht waarvan het zoutgehalte in het veld wordt gem

  • No labels