Het Dotterproject - richting risicogestuurd maaibeheer en hogere ecologische kwaliteit

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze vegetatie. Tegelijkertijd is deze vegetatie een belangrijk onderdeel van een gezond functionerend ecosysteem, zoals ook door de KRW wordt beoogd. Te veel vegetatie moet echter wel tijdig verwijderd worden. Het maai-BOS wordt door veel waterschappen ingezet om te bepalen wanneer er gemaaid moet worden: wanneer de afvoercapaciteit te klein wordt, wordt er een veldbezoek gepland om te kijken waar gemaaid moet worden.

 

Met het Dotter project proberen we een snelle techniek te ontwikkelen om te bepalen waar de daadwerkelijke obstakels in een beek zich bevinden en tegelijkertijd de ecologische waarde van de vegetatie te behouden. Door patches van vegetatie direct om te zetten in ruwheden, en de identificatie van verschillende typen vegetatie, bepalen we waar de echte knelpunten in de beek zitten. Door alleen deze ‘knelpunten’ te schonen (te dotteren), kunnen andere waardevolle patches blijven bestaan.

Nieuwe drone-technieken maken het mogelijk om grote trajecten snel en geautomatiseerd in kaart te brengen. Het doel is om een vlakdekkend beeld te krijgen van de vegetatiebedekking, en mogelijk ook soortssamenstelling. Door gebruik te maken van specifieke spectrale camera’s en een geautomatiseerd vliegpad kan deze informatie snel worden ingewonnen. Via een gevalideerd algoritme worden de beelden in een keer verwerkt tot een vlakdekkende kaart van het gemonitorde traject, waarin knelpunten oplichten.

 

Het doel is om met deze techniek sneller en betrouwbaarder beslissingen te kunnen nemen over de locatie van ingrijpen. Dit kan alleen als ook vanuit beheer & onderhoud ofwel de beherende aannemer belangstelling is voor deze manier van beekmonitoring. We gaan dan ook graag in gesprek met waterschappen die mogelijkheid zien om op deze manier het maai-BOS te verbeteren.

Het Dotterproject is een samenwerking tussen KnowH2O, Deltares, Waterschap Rivierenland, Waterschap Aa en Maas, The Korean Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) en de KICT-Joint Venture

Het River Experiment Centre van het KICT in Zuid-Korea geeft ons de mogelijkheid om onder volledig gecontroleerde, ongeschaalde omstandigheden het effect van vegetatie op stroming te meten en te koppelen met de beelden van de fullspectrum camera

Op donderdag 25 augustus is de fullspectrum camera voor het eerst gebruikt in het veld, bij de Linge (Waterschap Rivierenland), in eerste instantie nog op een maaiboot, maar later ook vanuit de lucht.

In september is de camera getest in het REC in Korea.

Alle resultaten zijn inmiddels beschikbaar in het eindrapport, en tevens gepubliceerd in een H2O artikel.

Het project is in 2017 een tweede fase ingegaan in samenwerking met het onderzoeksprogramma Lumbricus (proeftuin Zuid - Aa en Maas) en zal de komende jaren verder werken aan het opschalen van de resultaten en het koppelen met handzame rekentools (Dotter2)

 

Welcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in anyway you like.

Complete these tasks to get started

  • Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
  • Create your first page - Click the Create button in the header to get started
  • Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
  • Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access

 

 

  • No labels