Er is momenteel binnen de hydrologische gemeenschap grote behoefte aan het opbouwen (en delen) van een Best Management Practice (BMP) voor het modelleren met subgrids. Hoe krijgen we het waterhuishoudkundig gedrag van ruimtelijke elementen op perceel niveau goed in beeld? Hoe modelleer je een groen dak? Waar verfijn je rekengrids bij het modelleren van hellend gebied? Hoe ga je om met gecombineerde 1D 2D modellering in polders?

DEL030 - BMP Modelleren met subgrids (voorheen BMP Adaptief Ingrijpen) richt zich op het uitzoeken, vastleggen en delen van BMP op deze gebieden met het modelinstrumentarium 3Di Waterbeheer. De betrokken waterbeheerders identificeren en prioriteren, samen met de adviesbureaus en kennispartijen de thema's die ze daarna samen oppakken met als doel het formuleren van een BMP voor dat specifieke thema of vraagstuk. Desgewenst kunnen delen van de onderliggende workflows worden geautomatiseerd. De inzichten worden gedeeld, tijdens de thematische sessies (de zogenaamde 'dwaze dagen') en daarna ook breder met het werkveld via diverse workshops en symposia.

Een totaaloverzicht van alle TKI-projecten omtrent modern waterbeheer is te vinden op de website www.modernwaterbeheer.nl


Waterbalans(tool)

De ontwikkeling van de waterbalans tool is opgepakt in twee TKI projecten. In het eerste project (DEL 030) is een eerste versie (vs 1.0) ontwikkeld door Roos Geo Solutions in samenwerking met Deltares. Daarna is op basis van de eerste GUI van de tool het functioneel ontwerp van de tool grondig herzien door Deltares. Op basis van dit nieuwe ontwerp is de tool vervolgens in samenwerking met Nelen en Schuurmans doorontwikkeld naar versie 2.0. Deze versie is inmiddels in de release van 3Di is opgenomen. De waterbalanstool is vrij beschikbaar als plugin in QGIS. De tool wordt inmiddels gebruikt door modelleurs en door gebruikers van 3Di modellen, en toegepast in de cursuslijn 3Di.

De instructies voor de waterbalans tool versie 1.0 beschrijven het installeren en gebruik van de plugin. Op basis van deze versie is door Deltares een aangepast ontwerp gemaakt (zie versie 2.1 onder TKI-project DEL061).

Neerslag-afvoer kassen

Het opbouwen van meer inzicht in het neerslag-afvoergedrag van kassen is essentieel bij het optimaliseren van gietwaterbassins en het voorkomen van overlast (door inzet van die bassins) bij extreme neerslag. Omdat gedetailleerde meetinformatie over de looptijden van regenwater dat via het kasdak uiteindelijk het bassin bereikt ontbrak is besloten om (TKI onderzoek DEL030) in samenwerking met de TU Delft, het hoogheemraadschap van Delfland en tuinders een meetcampagne uit te voeren.  vervolgens is in het kader van TKI-onderzoek DEL061 met deze data gekeken hoe kassen het beste zouden kunnen worden gemodelleerd (functioneel ontwerp kassenknoop).

De meetcampagne staat beschreven op www.modernwaterbeheer.nl. De dataset is vrij beschikbaar en opgeslagen bij de TU Delft. Het rapport is te vinden via de volgende link: http://modernwaterbeheer.nl/wp-content/uploads/2020/03/Exploring_the_hydrological_response_of_greenhouse_reservoirs.pdf

Brede Methodiek

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Wanneer de kwetsbaarheden van de buitenruimte in kaart zijn gebracht gaan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat per (deel)regio in dialoog met alle relevante gebiedspartners zoals woningcorporaties, netwerk­beheerders, agrariërs, natuurbeheerders. Doel daarvan is het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroten en daarna te kijken met welke maatregelen deze kan worden verminderd. 'Samen om tafel' is daarbij de aanpak. Deze studie richt zich op het produceren van de informatie die nodig is voor een zinvolle dialoog.

De waterschappen voldoen aan de wettelijke normen, maar het kan harder regenen dan de norm. Daarom is het goed te kijken wat er in de gebieden gebeurt als die uitzonderlijke hoosbui valt. Waar staan de plassen?, hoe diep zijn die? en hoe lang blijven ze staan? Pas als dat helder is, als de kwetsbaarheden in kaart zijn gebracht, kan gezamenlijk aan maatregelen worden gewerkt.

De Brede Methodiek Wateroverlast werkt de stappen uit die nodig zijn voor het identificeren van wateroverlastmaatregelen. De methodiek is gebaseerd op hogeresolutie berekeningen van de waterbeweging in het casus-gebied (polder De Pumer) bij verschillende typen buien.


Meer informatie? Contacteer Elgard van Leeuwen

 

  • No labels