8 Onderzoeksthema's

Het project Post NBW Watersysteemanalyse richt zich op de ontwikkeling van (ondersteunde) tools en best management practices voor de 3Di-modelleur. Concreet worden door de betrokken partijen (Deltares, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Buro MAAN, Nelen & Schuurmans) 8 thema's opgepakt:

  1. Tracers en verblijftijden (onderzoek naar de mogelijkheden van 'water labelen' in 2D stromingsmodellen)
  2. Rekengrid (onderzoek naar de invloed van de structuur van het 3Di rekengrid op het verloop van een gesimuleerde overstroming)
  3. Westland analyses (studie naar de invloed van inrichtingsvarianten op de waterhuishouding van een kassenpolder)
  4. Waterbalans (ontwikkeling en testen van een tool voor het maken van een waterbalans binnen een 1D2D rekengrid via grafische selectie van het balansgebied)
  5. Kassenknoop (testen van een 0D neerslag-afvoer knoop met als doel snelle parametrisering van kassen in 3Di modellen)
  6. Brede methodiek II (Vervolg op de ontwikkeling van de Brede Methodiek Wateroverlast gebaseerd op post NBW watersysteemanalyse)
  7. Riolering zonder riolering (studie naar de mogelijkheid om via interflow functionaliteit binnen 3Di de werking van riolering te verdisconteren in stresstesten)
  8. Tekenen en rekenen (studie naar het gebruik en de doorontwikkeling van de Teken en Reken tool waarmee ruimtelijke ontwerpers en plantoetsers van waterschappen sneller een hydraulische haalbaarheidsstudie kunnen uitvoeren)

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.http://modernwaterbeheer.nl of mail naar elgard.vanleeuwen@deltares.nl

Hoezo 'Post-NBW'?

Het post NBW kader gaat over het beoordelen van, en meedenken in ingrepen in de buitenruimte. Die buitenruimte valt niet altijd vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de waterbeheerder omdat 'klimaat' knelpunten juist vaak optreden in de stad en op particulier terrein. De urgentie van ingrijpen volgt dan niet uit een NBW normtoetsing, maar wordt aangekaart door partijen in een gebied. Niet de wettelijk norm, maar de ambitie staat dan centraal. De ambitie van gebiedspartijen op het gebied van duurzame inrichting en beheer van de omgeving. Hoe harmoniseer je die ambities tot een gezamenlijk plan?  Hoe werk je als waterbeheerder samen met partijen en hoe vul je je rol in als regionaal waterkenniscentrum?

Nieuwe vraagstukken, nieuwe analyse, nieuwe tools

Maar ook de Omgevingswet stelt de waterbeheerder voor nieuwe (ook instrumentele) uitdagingen. Wat concreet nodig is is een breed analysekader dat knelpunten maar ook de potentie van systemen zichtbaar maakt, en waarbinnen zowel watersysteemverbeteringen als ingrepen in de buiten ruimte kunnen worden beoordeeld. Hogeresolutie modellering kan hier uitkomst bieden maar dan moet ook uitgezocht worden hoe we die methodisch correct inzetten. Er ligt al een brede methodiek waterbeheer, maar deze moet worden uitgebreid en verder ingevuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels