Projectbeschrijving

Voor het regionale waterbeheer moeten er nog specifieke componenten ontsloten worden binnen de D-HYDRO Suite om integrale gebiedsstudies mogelijk te maken. In dit TKI-project nemen adviesbureaus en waterschappen het voortouw om de benodigde innovatieve modeltechnieken binnen de D-HYDRO Suite ook toepasbaar te maken voor het regionale waterbeheer.

Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Het toevoegen van hydrologische (neerslagafvoer) model concepten binnen D-HYDRO, zowel de bekende lumped concepten als een ruimtelijk gedistribueerde neerslagafvoer concept.
- Het toevoegen van ontbrekende 1D functionaliteiten binnen het hydrodynamische rekenhart van D-Flow FM voor toepassingen binnen het regionale waterbeheer.
- Het ontwikkelen van automatische modelgeneratie uit basisdata, waarmee wordt aangesloten op de methode en standaarden van het Nationaal Hydrologische Instrumentarium (NHI).
- Ervaring opdoen met deze nieuwe modeltechnieken (afleiden van ‘modelling guidelines’) aan de hand van pilots.
- Verkennen van een breed scala aan visualisatiemogelijkheden waarmee modelresultaten eenvoudig kunnen worden vertaald naar begrijpelijke informatie voor stakeholders.

Het resultaat is een bèta projectversie van D-HYDRO Suite, waarin de in dit project ontwikkelde modelcomponenten zijn ontsloten. Daarnaast zullen artikelen in vakbladen worden gepubliceerd van de in de pilots opgedane bevindingen en ervaringen.


Consortium

Het projectconsortium bestaat uit de volgende deelnemers:

  • Waterschap Aa en Maas
  • Waterschap Limburg
  • Waterschap Rijn en IJssel
  • Waterschap Rivierenland
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • HKV
  • HydroLogic
  • Royal HaskoningDHV
  • Deltares


============================================================================================================================================================================================

Voortgangsoverleg 12 mei 2020

verslag voortgangsoverleg:  


presentaties:


============================================================================================================================================================================================

Eindoverleg 30 november 2020

verslag eindoverleg: 

presentaties:

  • No labels