Recent is in het kader van TKI Deltatechnologie samen met marktpartijen onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het onderhogen van asfaltwegen. Hierbij worden ongelijkmatige zettingen uitgevlakt door onder het wegdek lichtgewicht materiaal te injecteren. Marktpartijen Uretek en Faber (voorheen Fagro) hebben hier enige ervaring mee, waarbij Uretek vooral stootvloeren kan liften en Faber zonken in het asfalt kan uitvlakken. Op een Rotterdamse pilot locatie is onderzocht of Uretek en Faber succesvol een asfaltverharding kunnen liften, waarbij vereist is dat het asfalt geen schade oploopt en er verder geen correctie van de asfalt toplaag meer nodig is. De pilot was een uitdaging vanwege de asfalt laag met een geringe dikte van circa 10 cm en de slappe ondergrond. Uretek heeft op een zeer warme dag expansiehars in de slappe ondergrond geïnjecteerd, waarmee het asfalt werd gelift. Echter er traden ook zijdelingse deformaties op, evenals scheuren en bobbels in het asfalt. Het injectiemateriaal verspreidde zich over grote afstand (meters). Faber heeft op een koude dag hoge sterkte celbeton direct onder de asfalt laag geïnjecteerd, waarmee het asfalt gelijkmatig kon worden gelift zonder schade. Voor het uitvlakken van zonken is de Faber methode het meest geschikt gebleken. Ten aanzien van het liften van stootplaten is er nog verdere ontwikkeling nodig. Met gerichte monitoring zal moeten worden onderzocht of er schade aan belendingen (zoals pijpleidingen, landhoofd) kan optreden.

Als er ondiep wordt geïnjecteerd, zoals Faber doet, dan volstaat een monitoring van de vlakheid van de weg. Als er vlak onder de stootvloer wordt geïnjecteerd, zoals Uretek doet, geldt dit meestal ook.

Als er in de grond wordt geïnjecteerd moet worden nagegaan waar het injectiemateriaal blijft en ook hoe de grond deformeert. Dit laatste is weer van belang ten aanzien van het inschatten van mogelijke schade.

Uiteindelijk moet met behulp van valgewicht deflectie metingen het draagvermogen voor en na het onderhogen worden onderzocht. Verder moet duidelijk worden hoe snel de weg na het onderhogen weer berijdbaar is. Dit kan door de ontwikkeling van de druksterkte van het materiaal in de tijd in het laboratorium te onderzoeken.

Een serie hoogtemetingen in de tijd geven aan of er nog nazakking optreedt.

Er is kort aandacht besteed aan life cycle aspecten

De resultaten zijn beschikbaar gemaakt in het eindrapport.

  • No labels

1 Comment

  1. Er wordt 25 juni 2019 een pilot uitgevoerd in Rotterdam, waar onder een asfaltweg zal worden geinjecteerd.

    De wegconstructie is gelegen op een slappe ondergrond.

    Er doen twee bedrijven mee. Er zal maximaal 10 cm worden onderhoogd, waarbij de weg mooi vlak moet blijven.

    Er zijn controlemetingen om te kijken hoe het draagvermogen van de weg verandert.

    Er mogen ook sleuven worden gemaakt om te kijken hoe het injecteerde materiaal in de grond zit.