BlueCAN kijkt naar broeikasgasemissies uit een variëteit van watersystemen. Tot nu toe zijn  metingen gericht op ondiepe plassen en meren (2019) en sloten en petgaten (2020) en lijnvormige wateren (2021).


BlueCAN heeft overall vier doelen: 1) het kwantificeren van de omvang van de broeikasgasemissie vanuit Nederlandse zoete oppervlaktewateren, 2) een vergelijking met andere Nederlandse emissies zodat we weten of de bijdrage vanuit de oppervlaktewateren aan het totaal substantieel is, 3) het verkrijgen van inzicht in de processen die bijdragen aan de broeikasgasemissie uit zoet oppervlaktewater en 4) op grond van dit inzicht het bepalen van het technisch handelingsperspectief, ofwel het identificeren van de belangrijkste stuurknoppen voor de reductie van de broeikasgasemissie uit Nederlandse zoete oppervlaktewateren


Het uiteindelijke doel is dat we in staat zijn aan de hand van een praktisch kader de broeikasgasemissie betrouwbaar te kwantificeren en te beschouwen vanuit het perspectief van het stroomgebied van een watersysteem én de gehele levenscyclus van koolstof. Dit is onze stip op de horizon die we op langere termijn hopen te realiseren.


Stand van zaken: het veldwerk is uitgevoerd. De eindresultaten worden zomer 2022 in een eindrapportage gepresenteerd. Ook wordt er een Symposium georganiseerd, de insteek is dan broeikasgassen in het water- en bodemsysteem, dus iets breder dan BlueCAN alleen.


  • No labels