Partners

Rijkswaterstaat, Vereniging van Waterbouwers (o.a., Boskalis, Van Oord, Van den Herik), Technische Universiteit Delft, EcoShape (o.a. Arcadis en Witteveen+Bos), Deltares

Looptijd

1 maart 2021 - 1 maart 2023

Contact

Voor vragen over of interesse in dit project kunt u contact opnemen met Wiebe de Boer.

Samenvatting

Voor het waarborgen van de waterveiligheid van de Nederlandse kust en het beperken van de overstromingsrisico’s speelt kustonderhoud met zandsuppleties een cruciale rol. Dit project gaat nieuwe kennis en ervaring opleveren om deze praktijk te verbeteren met het oog op de toekomst van het kustonderhoud. Dit is noodzakelijk gezien de uitdagingen bij versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. Daarnaast worden ook verbeteringen gevraagd op het gebied van emissies (de ambitie is om het kustonderhoud in 2030 emissieloos uit te voeren) en de ecologische effecten van het winnen en suppleren van zand (onder andere in relatie tot stikstof, bodemleven en dynamisch duinbeheer). Het project bevat daarom kennisontwikkeling voor nieuwe kustonderhoudsconcepten, die op middellange termijn (komende 10-15 jaar) ingezet kunnen worden om de doelstelling van emissieloos suppleren en minder ecologische effecten te behalen. Deze kennis maakt Nederland tegelijkertijd beter voorbereid op (versnelde) zeespiegelstijging na 2050 met mogelijk grotere suppletiebehoefte.

Om het kustonderhoud op lange termijn uitvoerbaar te houden en innovaties te versnellen is samenwerking in de driehoek  (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen) cruciaal. Dit project wil hieraan beslissend bijdragen door het ontwerpen en evalueren van concrete alternatieven voor: (1) duurzame en opschaalbare onderhoudsconcepten o.a., locatie kustlangs en kustdwars, omvang, frequentie) en uitvoeringsmethoden (o.a. winnen, transporteren en aanbrengen van zand) voor het kustonderhoud en daarbij passend (2) duurzaam samenwerken in de driehoek op basis van slimme samenwerkings- en contractvormen.

We pakken dit aan via ‘het onderzoeken en onderbouwen van een concrete invulling, samenwerkings- en uitvraagvorm voor duurzaam kustonderhoud voor het kustvak IJmuiden-Texel voor een periode van 10-15 jaar die opschaalbaar is voor de lange termijn (na 2050)’. Het kustvak is gekozen omdat het veel fysische kenmerken bevat die representatief zijn voor de Nederlandse kust. Bovendien zal er in de komende jaren en in de verdere toekomst veel gesuppleerd worden. Het tijdvak sluit aan bij de termijn waarop de duurzaamheidsambities verwezenlijkt moeten worden.  Het project doet gericht onderzoek naar het gedrag van het kustvak en onderhoudsconcepten en voegt hieraan het verbinden van de kennis, markt en overheid toe, evenals de focus op een duurzaam, emissievrij en klimaatbestendig kustonderhoud. Hierin onderscheidt het zich ten opzichte van lopende kennis- en uitvoeringsprogramma’s.

De concrete producten van het project zijn rapportages met kennis en “bouwstenen” voor duurzaam en opschaalbaar kustonderhoud. Deze kennis draagt bij aan de vragen uit prioriteit 39 over natuur-inclusieve en duurzame onderhoudsconcepten en de grenzen daarvan bij grotere sedimentbehoeftes in de toekomst. De bouwstenen zijn combinaties van onderhouds/suppletieconcepten en uitvoeringsmethoden met bijpassende samenwerkings- en contractvormen. Door deze bouwstenen concreet toe te passen op het kustvak IJmuiden-Texel brengen we de eindadviezen op een dusdanig concreet niveau dat direct vervolgstappen kunnen worden gezet (bijvoorbeeld in de vorm van een pilot of proeftuin). Daarnaast laten we zien waar deze bouwstenen kunnen worden toegepast elders langs de Nederlandse kust. Met deze concrete adviezen draagt het project bij aan zowel de korte termijn duurzaamheidsambitie (klimaatneutraal en natuur-inclusief kustonderhoud) als aan de opgaven op de langere termijn (opschaalbaar na 2050). Hiermee houden we Nederland veilig op een uitvoerbare en duurzame wijze.

Organisatie

Projectplan

Het projectplan zoals ingediend bij de TKI Deltatechnologie, kunt u hier downloaden.

Resultaten werkpakket 1 (systeemkennis & benchmark)

Deelrapport WP1 - Systeemkennis en toekomstprojectie suppletievolumes IJmuiden - Texel (2021-2035), kunt u hier downloaden.

Workshop Deventer 22 maart 2022

Verslag: 20220324 TKI Dutch Coastline Challenge - verslag workshop Deventer 22 maart 2022.pdf

Presentaties: 20220322 TKI Dutch Coastline Challenge - workshop Deventer (alle presentaties).pptx

Arcadis-rapport WP3 (Vergunbaarheid onderhoudsconcepten en uitvoeringsmethoden kustonderhoud)

Deelrapport WP3 - Vergunbaarheid onderhoudsconcepten en uitvoeringsmethoden kustonderhoud, kunt u hier downloaden.

Agenda

DatumActiviteit
Juni 2022Consortium-meeting #9: afsluiting fase 2
Mei 2022Consortium-meeting #8: ontwerpsessie
Medio april 2022Intern voortgangsrapport fase 2

Begin april 2022

Oplevering rapport Arcadis: verkenning vergunbaarheid alternatieven

 

Workshop met waterbouwsector in Deventer 

 

Consortium-meeting #7: ontwerpsessie integrale alternatieven WP2-3-4 → waar verder mee experimenteren?

 

Consortium-meeting #6: afsluiting fase 2a - vergelijking alternatieven op afwegingskader voor 1 locatie

 

Werksessie alternatieven WP2&3 scoren op afwegingskader 

 

Oplevering rapport WP1: systeemkennis & benchmark

 

Consortium-meeting #5: Kick-off 2e fase

 

Presentatie bij ENW Kust

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (bijsturing fase 2)

 

Consortium-meeting #4: conclusies & evaluatie samenwerking 1e fase

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (terugkoppeling/bijsturing fase 1)

 

Consortium-meeting #3: selectie, uitwerking & integratie alternatieve 1e fase

 

Consortium-meeting #2: planning 1e fase en raakvlakken WPs

 

Consortium-meeting #1: raakvlakken met aanpalende uitvoerings/onderzoeksprogramma’s

 

Presentatie bij Programma Overleg Kust (Rijkswaterstaat)

 

Kick-off met werkpakket(WP)-trekkers

 

Contract ondertekend door alle partners
  • No labels